Begeleiding

Voor de begeleiding van ons personeel maken wij bij voorkeur gebruik van Jobcoaches en Buddy’s. Wat dat zijn lees je hier.

Buddy

Een buddy is meer dan een collega. Binnen de duikwereld is een buddy heel gebruikelijk. Je duikt nooit alleen, altijd is er een buddy bij je. De onderwaterwereld is complex en als je in de problemen komt moet je blindelings op je buddy kunnen vertrouwen. Iemand met wie je zuurstof kunt delen, iemand die jou begeleidt als het nodig is. Op de werkvloer is dat eigenlijk niet anders. Werk kan soms complex zijn, zeker als het krijgen van een kans of het hebben van een baan voor jou verre van vanzelfsprekend (is geweest) . Dan is het fijn dat je op iemand terug kunt vallen. De buddy biedt steun en is de persoon die je altijd aan kunt spreken. De buddy werkt gewoon mee. Het is uitdrukkelijk niet de HR-manager of de leidinggevende van de locatie maar je directe collega die naast je staat op de werkvloer of naast je zit op kantoor. Een andere, veel gebruikte naam voor een buddy is ‘praktijkbegeleider’.”

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo’n iemand heeft. Niet een persoonlijke coach, hulp, vraagbaak of vriend die 24/7 beschikbaar is. Wel een buddy op wie je kunt vertrouwen.

Jobcoach

Jobcoach zijn is een vak op zich. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen die afstand tot de arbeidsmarkt ervaren aan het werk te helpen. Het is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie.

Wat doet een jobcoach?

De beroepsvereniging (NOLOC) heeft samen met EUSE (European Eunion of Supported Employment) de volgende definitie opgesteld over wat het vak van jobcoach inhoudt: “Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.”

De jobcoach van nu

Vanuit de Supported Employment methodiek was jobcoaching aanvankelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen naar en in een reguliere functie. We zien echter dat steeds meer mensen begeleid worden door een jobcoach. Naast mensen met een verstandelijke beperking begeleidt de jobcoach ook vaker mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen die kampen met stress of een burn-out, mensen met autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) en bijvoorbeeld mensen die de draad weer oppakken na een gevecht tegen kanker. Maar ook kun je denken aan dove, slechthorende mensen of laaggeletterde mensen. De lijst is vast niet compleet maar geeft een beeld van de veelzijdigheid aan uitdagingen waar een jobcoach in de praktijk mee te maken kan krijgen en zich dus in kan specialiseren. Door deze toenemende complexiteit vormt de jobcoach vaak een spil in het team van professionals rondom de mens die met jobcoaching aan het werk is. De jobcoach coacht de mens die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart in het werk, coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoudt in samenspraak met de cliënt het contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om de cliënt staan als dit nodig is.

Intern of externe jobcoach

Jobcoaching kan zowel door eigen interne medewerkers als door externe coaches van andere organisaties worden georganiseerd. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart op de werkplek te begeleiden. Een werkgever die zelf de jobcoaching voor de werknemer wil organiseren moet zich houden aan het Protocol Interne Jobcoach 2015. In principe wordt de jobcoach voor de duur van maximaal drie jaar vergoed. Dat geldt zowel voor interne als externe jobcoaches. Heeft de werknemer na 3 jaar nog steeds begeleiding nodig dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.

Intern

Wanneer je kiest voor interne jobcoaching kun je als werkgever een specifieke medewerker aanwijzen. Bijvoorbeeld een werknemer die al langer werkzaam is, het een uitdaging vindt en de gebruiken en ongeschreven regels kent. Voor het inzetten van de interne jobcoach is een vergoeding mogelijk vanuit het WSP (werkgeverservicepunt) en ook scholing is beschikbaar. Facilicom hecht er waarde aan dat interne jobcoaching op een kwalitatieve manier gebeurd. Vandaar dat wij interne jobcoaching hebben belegd bij Buitengewoon. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je met ons contact opnemen! Om voor interne Jobcoaching in aanmerking te komen, dient het arbeidscontract aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden.
  • De medewerker werkt ten minste twaalf uur per week.
  • Er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon.
  • Er is een schriftelijke overeenkomst waaruit dit blijkt. Dus géén 0-uren contract.

Extern

Als je als werkgever en werknemer kiest voor externe jobcoaching mag dat alleen een coach van een door het UWV erkende jobcoachorganisatie zijn. Welke organisaties dat zijn staat op de lijst met erkende leveranciers. Gemeenten en UWV werken aan harmonisatie van de regelgeving. Tóch zijn er in de praktijk nog steeds verschillen tussen de regelingen van gemeenten en UWV en zelfs tussen de regelingen van gemeenten onderling. Dat maakt het best ingewikkeld. Buitengewoon heeft inmiddels met heel veel gemeenten en UWV contact en kan je hierbij dus goed ondersteunen. Neem hiervoor contact met ons op.