Begeleiding van het personeel

Voor de begeleiding van ons personeel maken wij gebruik van Jobcoaches en Buddy’s. Je vindt op deze pagina de toelichting op Jobcoaches en Buddy's.

Buddy

Een buddy is meer dan een collega. Binnen de duikwereld is een buddy heel gebruikelijk; je duikt nooit, maar dan ook echt nooit, alleen. Je gaat nooit alleen naar beneden, altijd is er een buddy bij je. De onderwaterwereld is complex als je in de problemen komt. Je moet op een collega-buddy kunnen vertrouwen. Iemand met wie je zuurstof kunt delen, als je eigen automaat los schiet of de tank sneller leeg is dan gedacht. Iemand die jou begeleidt als het nodig is. Kortom; een steun. Op de werkvloer is dat eigenlijk niet anders. Werk kan soms complex zijn. Dan is het fijn dat je op iemand terug kunt vallen. Een buddy is dan een steunpunt en één duidelijk aanspreekpunt voor als er (werk gerelateerde) vragen zijn. De buddy werkt gewoon mee: het is niet de HR-manager of de leidinggevende, maar meestal de persoon die naast je staat op de werkvloer of naast je zit op kantoor. Als buddy kan je er voor iemand zijn die ergens moeite mee heeft.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo’n iemand heeft. Niet een persoonlijke coach, hulp, vraagbaak of vriend die 24/7 beschikbaar is. Wel een buddy of wie je kan vertrouwen.

Jobcoach

Een jobcoach zijn is een vak op zich. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie.

Wat doet een jobcoach?

De beroepsvereniging (NOLOC) heeft samen met EUSE (European Eunion of Supported Employment) de volgende definitie opgesteld over wat het vak van jobcoach behelst: “Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.”

De jobcoach van nu

Vanuit de Supported Employment methodiek was jobcoaching aanvankelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen naar en in een reguliere functie. We zien echter dat steeds meer mensen, met andere achtergronden, begeleidt worden door een jobcoach. Naast mensen met een verstandelijke beperking, begeleidt de jobcoach ook vaker mensen met niet aangeboren Hersenletsel, mensen die kampen met stress of een burn-out, mensen met autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) en bijvoorbeeld mensen die de draad weer oppakken na een gevecht tegen kanker. De lijst is vast niet compleet, maar geeft een beeld van de veelzijdigheid aan uitdagingen waar een jobcoach in de praktijk mee te maken kan krijgen en zich dus in kan specialiseren. Door deze toenemende complexiteit vormt de jobcoach vaak een spil in het team van professionals rondom de mens die met jobcoaching aan het werk is/gaat. De jobcoach coacht de mens met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk, coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoud in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om de cliënt staan als dit nodig is.

Intern of externe jobcoach

Jobcoaching kan zowel door eigen medewerkers, intern, als door coaches van andere organisaties, extern, worden georganiseerd. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkplek te begeleiden. Een werkgever die zelf de jobcoaching voor de werknemer wil organiseren, moet zich houden aan het Protocol Interne Jobcoach 2015. In principe wordt de jobcoach maximaal drie jaar vergoed, dat geldt zowel voor interne als externe jobcoaches. Heeft de werknemer na 3 jaar nog steeds begeleiding nodig, dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.

Intern

Wanneer je kiest voor interne jobcoaching, dan kun je als werkgever een specifieke medewerker aanwijzen als jobcoach. Bijvoorbeeld een werknemer die al langer werkzaam is, en voor wie dit een leuke nieuwe uitdaging is. Ook kent deze werknemer de gebruiken en ongeschreven regels beter dan een externe jobcoach. Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen van de regels rondom verjaardagen of het afsluiten van een werkdag. Voor inzetten van de interne jobcoach is een vergoeding mogelijk vanuit het WSP (werkgeverservicepunt) en ook scholing is beschikbaar. Facilicom hecht er waarde aan dat interne jobcoaching op een kwalitatieve manier gebeurd. Vandaar dat wij interne jobcoaching hebben belegd bij Buitengewoon. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je met ons contact opnemen! Om voor interne Jobcoaching in aanmerking te komen, dient het arbeidscontract aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden.
  • De medewerker werkt ten minste twaalf uur per week.
  • Er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon.
  • Er is een schriftelijke overeenkomst waaruit dit blijkt. Dus géén 0-uren contract.
  • Bij de subsidieaanvraag moet de werkgever aan kunnen tonen dat de door de werkgever beoogde interne jobcoach:Een training heeft gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden op de werkplek.
  • Aantoonbaar ervaring heeft met het geven van werkinstructies.
  • Aantoonbaar ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer moet uitvoeren.
  • Voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.

Extern

Wanneer je als werkgever en werknemer kiest voor externe jobcoaching, mag dat alleen een coach van een door het UWV erkende jobcoachorganisatie zijn. Welke organisaties erkend zijn, is terug te vinden op de lijst met erkende leveranciers. Gemeenten en UWV werken aan harmonisatie van de regelgeving. Tóch zijn er in de praktijk nog steeds verschillen tussen de regelingen van gemeenten en UWV en zelfs tussen de regelingen van gemeenten onderling. Dat maakt het complex(er).