De verschillende processen...

Er zijn een aantal stroomschema’s die weergeven hoe een kandidaat uiteindelijk ergens aan het werk gaat. Die vind je hieronder:

Processen via de Recruitmentafdeling

Als je op zoekt ben naar een (SROI) kandidaat in het kader van een contractuele verplichting of eigen behoefte is het altijd verstandig om dit aan te geven bij de recruitment afdeling van jouw divisie of direct met Buitengewoon.

Processen via Buitengewoon

 • Preselectie/werving vanuit Gemeente (WSP), Buurteams (bijv. BTO Utrecht of wmo radar in Rotterdam), UWV en andere sociaal ondernemers
 • Intake en opmaken profiel, kennismaking met hiring manager
 • Aanmelden proefplaatsing en koppelen jobcoach aan kandidaat
 • Start Proefplaatsing op locatie,
 • Loonwaardemeting gedurende proefplaatsing, vaststellen loonwaarde
 • (indien van toepassing) Vaststellen detacheringsperiode en tegen welke voorwaarden
 • Uiteindelijk doel: overname in loondienst bij divisie
 • Praktijkroute
 • Werkervaringsplek
 • Directe plaatsing Alle omgeschreven processen zijn maatwerk en afhankelijk van de behoeftes van de kandidaat en de divisie.

1. Preselectie/werving vanuit Gemeente (WSP), Buurteams (BTO), UWV en overige sociaal ondernemers

We krijgen een cv + arbeidsprofiel aangeleverd van onze instroompartner. Daarbij ontvangen we de benodigde informatie over de kandidaat, zoals tot welke doelgroep de kandidaat behoort en voor welke werkgeversvoorzieningen de werkgever in aanmerking komt om het werktraject te laten slagen.

2. Intake

Naar aanleiding van een cv nemen wij contact op met de kandidaat om een Buitengewone intake in te plannen. Voor het intakegesprek maken wij onder andere gebruik van een intakeformulier. Op dit formulier staan vragen om te achterhalen wat de kandidaat leuk vindt om te doen. Ook wordt onderzocht wat zijn of haar kwaliteiten zijn en tot welke doelgroep de kandidaat behoort. Na het intakegesprek stellen we de kandidaat voor bij de divisie, meestal is dit bij de vacaturehouder of hiringmanager. Zodra we bericht krijgen dat de kandidaat op gesprek mag brengen we onze instroompartner en kandidaat op de hoogte. Buitengewoon sluit altijd aan tijdens het kennismakingsgesprek met de divisie. Als de kandidaat mag starten wordt de route samen in overleg met de divisie bepaald. Benieuwd naar ons intake formulier? Neem dan contact met ons op.

3. Proefplaatsing

Als een kandidaat een grote achterstand tot de arbeidsmarkt ervaart wordt gestart met een proefplaatsing van maximaal twee maanden. Tijdens de proefplaatsing plannen we een tweetal evaluatiemomenten in. We maken gebruik van de speciale evaluatieformulieren die we hiervoor hebben opgesteld. Tijdens de proefplaatsing kan ook een loonwaardemeting plaatsvinden als dit van toepassing is. Meestal gebeurt dit tijdens de zesde werkweek. Met de loonwaardemeting wordt gemeten hoe een kandidaat functioneert en hoe productief hij/zij is ten opzichte van een ‘reguliere’ medewerker. Aan het begin van de proefplaatsing ontvangen onze kandidaten inloggegevens om kosteloos deel te nemen aan diverse trainingen op Goodhabitz. Gedurende de proefplaatsing ontvangen onze kandidaten altijd €5,- netto reiskostenvergoeding per gewerkte dag, deze wordt doorbelast aan de inlenende divisie.

4. Detacheringsperiode

Na een succesvolle proefplaatsingsperiode treedt de kandidaat (indien nodig) in dienst bij Buitengewoon. Dit is meestal voor de duur van zes maanden, maar kan ook langer zijn indien daar zwaarwegende redenen voor zijn. Tijdens deze detacheringsperiode plannen we ook weer twee evaluatiemomenten in om de voortgang van de kandidaten te bespreken. Als een loonwaardemeting van toepassing is wordt deze ingepland tijdens de proefplaatsing. Wanneer deze niet heeft plaatsgevonden, dan zo vroeg mogelijk tijdens de detacheringsperiode.

5. Overname

Na de detacheringsperiode is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de kandidaat wordt overgenomen door de divisie. Dit commitment is door de directieraad van Facilicom Group afgegeven aan Buitengewoon.

6. Praktijkroute

De praktijkroute bestaat sinds 1 januari 2017 en vormt een extra mogelijkheid om personen die al een baan hebben toegang te verschaffen tot het doelgroepregister. Dit gebeurt via een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek. De praktijkroute wordt zo snel als mogelijk ingezet.

7. Werkervaringsplek

De werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats die voornamelijk bedoeld is om een arbeidskracht werkervaring op te laten doen. Werkervaring is van groot belang voor de kans op betaald werk. Een werkervaringsplek kan een effectief middel zijn om werkervaring op te doen of werkervaring te onderhouden. Het is dus een tijdelijke arbeidsplaats, vaak met behoud van uitkering. De bedoeling is dat de arbeidskracht die deze plek vervult op een gegeven moment gaat doorstromen of uitstromen.

8. Directe plaatsing

Er is sprake van directe plaatsing als de kandidaat nauwelijks een afstand heeft tot de arbeidsmarkt ervaart en de divisie de kandidaat meteen een contract aanbiedt. Buitengewoon kan helpen met administratieve processen en het borgen van juiste afspraken met de instroomkanalen.

Overzicht bijzondere doelgroepen

 • WAO (WIA/WGA)
 • Wajong
 • WW
 • Participatiewet (voorheen WWB)
 • Participatiewet in doelgroep register
 • VSO/Praktijkonderwijs
 • NUG-ers

Overzicht regelingen/ werkgeversvoorzieningen

Begrippenlijst


Loonwaarde meting

Een loonwaardemeting is een instrument dat bepaalt hoe productief een medewerker met een ziekte of handicap is. Er wordt precies aangegeven wat het verschil in productiviteit is tussen de werknemers mét en zonder afstand tot de arbeidsmarkt in vergelijkbare of gelijke functies.


Proefplaatsing

Werken met behoud van uitkering na toestemming van het UWV of Gemeente.


Subsidie aanpassing werkplek

Bij een zieke of gehandicapte werknemer moet je soms de werkplek aanpassen om hem of haar in dienst te nemen of te houden. Bijvoorbeeld een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kom je als de werkgever in aanmerking voor een vergoeding via het UWV. Als de werknemer de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever ontvangt hij zelf de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste bureaustoel.


Doelgroep register

Iedereen die het wettelijk minimumloon niet kan verdienen krijgt een indicatie Banenafspraak en komt in dit register via een indicatie van het UWV of een Praktijkroutetraject van de Gemeente.


Job coaching

Een jobcoach begeleidt de werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer. Dit kan zowel een interne als externe jobcoach zijn. De externe jobcoach is een voorziening voor de werknemer zelf. Voor interne jobcoaching kan de werkgever een vergoeding bij het UWV bij aanvragen. Dit is mogelijk bij een dienstverband van minimaal 12 uur per week en als het loon minimaal 35% van het minimumloon bedraagt. Dit voor de duur van maximaal 3 jaar.


Scholingskosten

Tegemoetkoming in de scholingskosten uitsluitend bij vraaggerichte scholing. Vergoeding hiervoor in overleg met UWV of Gemeente.


Praktijkroute

De praktijkroute bestaat sinds 1 januari 2017 en is een extra mogelijkheid om personen die al een baan hebben via een gevalideerde loonwaarde meting op de werkplek toegang te verschaffen tot het doelgroep register.


Loonkostenvoordeel (LKV)

Tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt door ziekte of handicap in dienst nemen. Ingang per 1 januari 2018. Maximaal 3 jaar.


Lage inkomensvoordeel (LIV)

Een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdienen, 23 jaar of ouder zijn en de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en jaarlijks minimaal 1248 uur werken.


No risk polis

Via UWV een vergoeding van 70 tot 100 procent van het dagloon voor de loonkosten van een zieke arbeidsgehandicapte werknemer. Per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Het is niet nodig om de no-riskpolis tevoren aan te vragen voor de werknemer. Op het moment dat de werknemer ziek wordt kan op het formulier worden aangegeven dat voor hem de no-riskpolis geldt. Vervolgens wordt beoordeeld of hij op basis van de no-riskpolis een Ziektewetuitkering kan krijgen.


Loondispensatie

UWV vult het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk. Loondispensatie kan aangevraagd worden met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt aan de hand van de loonwaarde meting.


Loonkostensubsidie

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Loonwaarde meting is een voorwaarde.


Fortfaitaire Loonkostensubsidie

De gemeente kan een werkgever gedurende maximaal het eerste halfjaar van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon verstrekken. In de loop van die zes maanden wordt dan de loonwaarde van de werknemer bepaald waarna de loonkostensubsidie wordt gebaseerd op de loonwaarde.

Kijk voor een uitgebreide toelichting naar 'Doelgroepen en instrumenten'