De verschillende processen binnen de operatie met SROI-medewerkers

Er zijn een aantal stroomschema’s die weergeven hoe een kandidaat uiteindelijk ergens aan het werk gaat. Die staan hieronder weergegeven.

Processen via de Recruitmentafdeling

Wanneer je op zoekt ben naar een (SROI) kandidaat in het kader van een contractuele verplichting of eigen behoefte, is het altijd verstandig om dit aan te geven bij de recruitment afdeling van jouw divisie. De verantwoordelijk recruiter schakelt dan met Buitengewoon waar nodig.

Processen via Buitengewoon

 • Preselectie/werving vanuit Gemeente (WSP), Buurteams (BTO), UWV en andere sociaal ondernemers
 • Intake
 • Proefplaatsing
 • Detacheringsperiode
 • Overname
 • Praktijkroute
 • Werkervaringsplek
 • Directe plaatsing

Alle omgeschreven processen zijn maatwerk, afhankelijk van de behoeftes van de kandidaat en de divisie.

1. Preselectie/werving vanuit Gemeente (WSP), Buurteams (BTO), UWV en overige sociaal ondernemers

We krijgen een cv + arbeidsprofiel aangeleverd van onze instroompartner. Daarbij ontvangen we de benodigde informatie over de kandidaat, zoals tot welke doelgroep de kandidaat behoort en voor welke werkgeversvoorzieningen de werkgever in aanmerking komt om het werktraject te laten slagen?

2. Intake

Naar aanleiding van een cv nemen wij contact op met de kandidaat om een Buitengewone intake in te plannen. Voor het intakegesprek maken wij o.a. gebruik van een intakeformulier. Op het intakeformulier staat er vragen vermeld om te achterhalen wat de kandidaat leuk vindt om te doen, wat zijn of haar kwaliteiten zijn en tot welke doelgroep de kandidaat behoort. Na het intakegesprek stellen we de kandidaat voor bij de divisie, meestal is dit bij de vacaturehouder of hiringmanager. Zodra we bericht krijgen dat de kandidaat op gesprek mag, brengen we onze instroompartner en kandidaat op de hoogte. Buitengewoon sluit altijd aan tijdens het kennismakingsgesprek met de divisie. Als de kandidaat mag starten wordt de route samen in overleg met de divisie bepaald.

Benieuwd naar ons intake formulier? Neem dan contact met ons op.

3. Proefplaatsing

Als er bij de kandidaat sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, start de kandidaat met een proefplaatsing van maximaal 2 maanden. Tijdens de proefplaatsing plannen we 2 evaluatiemomenten in, we maken gebruik van de evaluatieformulieren die we hiervoor hebben opgesteld. Tijdens de proefplaatsing (ca. in de 6e week) kan er ook een loonwaardemeting plaatsvinden, mits deze van toepassing is. Tijdens de loonwaardemeting wordt er gemeten hoe een kandidaat functioneert ten opzichte van een “reguliere medewerker”. Bij aanvang van de proefplaatsing ontvangen onze kandidaten inloggegevens om kosteloos deel te nemen aan diverse trainingen op Goodhabitz. Gedurende de proefplaatsing ontvangen onze kandidaten €5,- netto reiskostenvergoeding per gewerkte dag.

4. Detacheringsperiode

Na een succesvolle proefplaatsingsperiode treed de kandidaat in dienst bij Buitengewoon, meestal voor de duur van 6 maanden. Tijdens deze detacheringsperiode plannen we ook weer 2 evaluatiemomenten in om de voortgang van de kandidaten te bespreken. Indien een loonwaarde meting van toepassing is, wordt deze ingepland aan het eind van de detacheringsperiode.

5. Overname

Na de detacheringsperiode is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de kandidaat wordt overgenomen door de divisie, deze commitment is door de directieraad van Facilicom Group afgegeven aan Buitengewoon.

6. Praktijkroute

De praktijkroute bestaat sinds 1 januari 2017 en vormt een extra mogelijkheid om personen die al een baan hebben, via een gevalideerde loonwaarde meting op de werkplek, toegang te verschaffen tot het doelgroep register.

7. Werkervaringsplek

Werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats die voornamelijk bedoeld is om een arbeidskracht werkervaring op te laten doen. Werkervaring is van groot belang voor de kans op betaald werk. Als een student van school af komt of iemand langdurig werkloos is dan is het opdoen van werkervaring belangrijk. Een werkervaringsplek kan een effectief middel zijn om werkervaring op te doen of werkervaring te onderhouden. Een werkervaringsplek is dus een tijdelijke arbeidsplaats. Dit houdt in dat het de bedoeling is dat de arbeidskracht oftewel de kandidaat die deze plek vervult op een gegeven moment gaat doorstromen of uitstromen.

8. Directe plaatsing

Er is sprake van directe plaatsing als de kandidaat nauwelijks een afstand heeft tot de arbeidsmarkt en de divisie de kandidaat meteen een contract aanbiedt, oftewel meteen in dienst neemt.

Overzicht bijzondere doelgroepen

 • WAO (WIA/WGA)
 • Wajong
 • WW
 • Participatiewet (voorheen WWB)
 • Participatiewet in doelgroep register
 • VSO/Praktijkonderwijs

Overzicht regelingen/ werkgeversvoorzieningen

Begrippenlijst


Loonwaarde meting

Een loonwaarde meting is een tool die bepaalt hoe productief een medewerker met een ziekte of handicap is. Deze geeft namelijk precies aan wat het verschil in productiviteit tussen de werknemers met en zonder arbeidsbeperking in vergelijkbare of gelijke functies.


Proefplaatsing

Werken met behoud van uitkering na toestemming van het UWV of Gemeente.


Subsidie aanpassing werkplek

Bij een zieke of gehandicapte werknemer moet je soms de werkplek (laten) aanpassen om hem/haar in dienst te nemen of te houden. Denk aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek, In dat geval kom je als de werkgever in aanmerking voor een vergoeding. Als de werknemer de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever, dan ontvangt hij zelf de subsidie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aangepaste bureaustoel.


Doelgroep register

Iedereen die het wettelijk minimumloon niet kan verdienen krijgt een indicatie Banenafspraak en komt in dit register via een indicatie van het UWV of een Praktijkroutetraject van de Gemeente.


Job coaching

Een jobcoach begeleidt de werknemer met een beperking op de werkvloer. Dit kan zowel een interne als externe jobcoach zijn. De externe jobcoach is een voorziening voor de werknemer zelf. Voor de interne job coaching kan de werkgever een vergoeding aanvragen bij UWV bij; een dienstverband van minimaal 12 uur per week en als het loon minimaal 35% van het minimumloon bedraagt. Maximaal 3 jaar.


Scholingskosten

Tegemoetkoming in de scholingskosten, uitsluitend bij vraaggericht scholing. Vergoeding hiervoor in overleg met UWV of Gemeente.


Praktijkroute

De praktijkroute bestaat sinds 1 januari 2017 en vormt een extra mogelijkheid om personen die al een baan hebben, via een gevalideerde loonwaarde meting op de werkplek, toegang te verschaffen tot het doelgroep register.


Loonkostenvoordeel (LKV)

Tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Ingang per 1 januari 2018. Maximaal 3 jaar.


Lage inkomensvoordeel (LIV)

Een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die: tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdienen; 23 jaar of ouder en de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben; jaarlijks minimaal 1248 uur werken.


No risk polis

Via UWV een vergoeding van 70 tot 100 procent van het dagloon voor de loonkosten van een zieke arbeidsgehandicapte werknemer. Per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Vervolgens wordt beoordeeld of hij op basis van de no-riskpolis een Ziektewetuitkering kan krijgen.


Loondispensatie

UWV vult het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk. U vraagt loondispensatie aan met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt a.d.h.v. loonwaarde meting.


Loonkostensubsidie

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Loonwaarde meting is een voorwaarde.


Fortfaitaire Loonkostensubsidie

De gemeente kan een werkgever gedurende maximaal het eerste halfjaar van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon verstrekken. In de loop van die zes maanden wordt dan de loonwaarde van de werknemer bepaald waarna de loonkostensubsidie wordt gebaseerd op de loonwaarde.

Kijk voor een uitgebreide toelichting naar 'Doelgroepen en instrumenten'