Bedrijfscode Facilicom Group

DOEN WE DAT!

DOEN WE DAT!

Bedrijfscode Facilicom Group

Bij Facilicom Group draait het om mensen. Hoe kan het ook anders. Alles wat we met onze bedrijven doen is erop gericht de leefomgeving van mensen te verbeteren. Dan begrijp je dat we zelf het goede voorbeeld willen geven. In deze bedrijfscode vind je daarom belangrijke spelregels die voor ons allemaal gelden. Met elkaar maken we de wereld elke dag een beetje mooier. Wij rekenen hierbij op jou, zoals jij op ons mag rekenen.

gaan we met elkaar om

Over hoe we naar mensen kijken laten we geen misverstand bestaan: iedereen is welkom bij Facilicom Group. Jij mag jezelf zijn, wat je huidskleur, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid ook is. We rekenen erop dat jij anderen op dezelfde respectvolle manier benadert en behandelt. Diversiteit? Dat zien we als kracht. Het maakt ons als organisatie alleen maar sterker en veelzijdiger.

Machtsmisbruik en discriminatie accepteren we natuurlijk niet, van niemand. Hetzelfde geldt voor pesten of seksistische opmerkingen. Met elkaar zorgen we dat dit soort gedrag geen centimeter ruimte krijgt. Tegelijkertijd hebben we oog voor verschillen. Onze positie als grote werkgever zetten we bijvoorbeeld in om op de arbeidsmarkt drempels weg te nemen. Zo bereiken we dat meer mensen de kans krijgen op betaald werk.

Zó werken we samen

Vertrouwen is de basis voor hoe we werken en samenwerken. Het gaat ons erom dat jouw professionaliteit en inzet maximaal uit de verf komen. Daar past een eigentijdse stijl van leidinggeven bij, een stijl die uitnodigt om mee te denken en initiatief te tonen. Van onze leidinggevenden – en trouwens ook van opdrachtgevers – vragen we dat ze zich gelijkwaardig opstellen. We stimuleren dat je ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te nemen.

Waar mensen samenwerken ontstaan soms misverstanden of irritaties. Probeer deze zelf snel op te lossen, maar blijf er niet te lang mee rondlopen. Hoe eerder je de hulp inroept van bijvoorbeeld jouw leidinggevende, hoe sneller de kou uit lucht is. Een goed gesprek lost veel op en herstelt de open sfeer die we met elkaar willen. Steeds geldt: bij Facilicom Group praten we met en niet over elkaar. Wees je ervan bewust dat deze code net zo goed op je online gedrag van toepassing is. Ook wat je via sociale media zegt en deelt werkt door in hoe collega's en relaties ons zien.

Zó gedragen we ons als werkgever

Wij hebben oog voor het persoonlijk welzijn van onze medewerkers, dus ook van dat van jou. Wat wil je leren? Waar loop je tegenaan? Of hoe kunnen we je helpen om bijvoorbeeld gezonder te leven, meer te bewegen? Ga er maar vanuit dat er vaak meer kan dan je denkt. Van je collega’s mag je begrip verwachten en een luisterend oor, want ook dat kenmerkt Facilicom Group als familiebedrijf. Al heeft jouw situatie misschien weinig met werk te maken, dan nog nodigen we je uit om je verhaal te delen. Ziekte in je gezin, financiële problemen, een scheiding; ieder van ons kan er mee te maken krijgen. Vraag je leidinggevende of hr-contactpersoon om met je mee te denken. Misschien ben je geholpen met tijdelijk wat extra flexibiliteit, met schuldhulp, of een coach. We kunnen natuurlijk niet alles, maar in goed overleg kan er veel, zodat jij een lastige fase weer te boven komt.

Zó ondernemen we

Zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zijn kernbegrippen in hoe we ondernemen. Hier houden we altijd aan vast. Bijvoorbeeld als we een opdracht binnenhalen of als we meedoen aan een aanbesteding. Deze uitgangspunten zijn ook van toepassing op de omstandigheden waarin jij en alle andere medewerkers van Facilicom Group hun werk doen. We waarborgen je veiligheid.

Winst en groei zijn voor Facilicom Group natuurlijk belangrijk, maar ze zijn geen doel op zich. Je moet het zo zien: hoe beter we het als bedrijf doen, hoe meer we kunnen betekenen voor de mensen met wie en voor wie we werken. De leefomgeving en het milieu zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Voorkomen dat wat we doen een negatief effect heeft, daar nemen we geen genoegen mee. Veel liever helpen we mee aan een mooie en leefbare wereld.

Zó handel je bij (vermeende) overtreding

Meld het als jij denkt dat iemand de code overtreedt. Dit kan bij je leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon van jouw divisie. Heb je geen hard bewijs, dan nodigen we je toch uit je melding te doen. Het geeft namelijk een opening voor een goed gesprek over de normen en waarden die we met elkaar belangrijk vinden. Met misverstanden gaan we mild om. Misbruik accepteren we op geen enkele manier.

De privacy van de melder is altijd gegarandeerd en de melding heeft geen nadelige gevolgen voor je positie, tenzij je als melder zelf de overtreder bent. Gebeurt er niets met de melding of komt er geen oplossing die voor jou voldoende is? Dan is de volgende stap om de zaak te melden bij de geschillencommissie. Dit kan via geschillencommissie@facilicom.nl. De geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan binnen onze organisatie, die onderzoek verricht naar binnengekomen klachten en meldingen. De commissie let er ook op dat (divisie)directies en management de bedrijfscode nakomen en de spelregels uitdragen.

En hoe verder?

Elke nieuwe collega vragen we deze code te ondertekenen. Accepteer je de arbeidsovereenkomst, dan onderteken je daarmee ook deze code. Daarnaast geldt de bedrijfscode voor iedereen die niet bij ons in dienst is maar voor Facilicom Group werkt. Papier is geduldig. Waar het om gaat is dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de afspraken in deze code. Houd elkaar scherp en praat over wat jij in je werk en in je omgang met andere mensen belangrijk vindt. Zo maken we met elkaar en voor elkaar het verschil. Elke dag weer, ieder in z’n eigen functie, jij in die van jou.

"Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om uit te dragen waar Facilicom Group voor staat, en om dit ook elke dag waar te maken."

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om uit te dragen waar Facilicom Group voor staat, en om dit ook elke dag waar te maken. Daar hoort een aantal concrete afspraken bij over hoe we omgaan met wet- en regelgeving, met geschenken, en met (privacygevoelige) informatie.

Wet- en regelgeving

 • We houden ons aan cao’s, personeelsreglementen en wet- en regelgeving
 • We houden ons aan het mededingingsrecht en maken geen afspraken die de concurrentie tussen ondernemingen beperkt
 • We overtreden geen wetten en begaan geen strafbare feiten (denk aan omkoping en valsheid in geschrifte)

Geschenken, giften en events

 • We laten ons niet beïnvloeden door geschenken of uitnodigingen van bijvoorbeeld leveranciers
 • We brengen opdrachtgevers nooit in verlegenheid door geschenken of uitnodigingen te geven
 • We nemen geen geld, cheques of vergoedingen aan, van welke omvang ook
 • We accepteren geen individuele relatiegeschenken die meer waard zijn dan € 50,-
 • We melden een (klein) relatiegeschenk bij onze leidinggevende
 • We bezoeken tijdens werktijd alleen events met een zakelijk karakter

Vastleggen en delen van informatie

 • E-mails versturen we alleen naar direct betrokkenen
 • E-mails met persoonsgegevens bevatten nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk
 • Onze administratie is juist, volledig en transparant
 • Onze facturen zijn volgens wettelijke regels en zakelijke gebruiken opgesteld en benadelen Facilicom Group en anderen niet (klanten, opdrachtgevers, fiscus, zakenpartners)
 • We gebruiken informatie over klanten, medewerkers en collega’s alleen voor werk
 • We kennen de privacywetgeving en melden overtredingen direct bij de leidinggevende
 • We leggen geen medische gegevens vast van medewerkers en delen medische informatie niet met anderen, ook niet als de medewerker deze informatie uit zichzelf geeft