Hoofdstuk 4

Rolverdeling en begeleiding

4.1 Gom Academie stagebureau

Om alle activiteiten rondom de uitvoering van het stage beleid goed te laten verlopen is het noodzakelijk om de coördinatie centraal te beleggen. Hiervoor wordt binnen de Gom Academie een stage coördinator aangewezen. Het stagebureau fungeert als aanspreekpunt voor de onderwijsinstellingen, stagiairs, kenniscentra, stagebegeleiders en de leidinggevenden van Gom.

Alle contacten verlopen via stagebureau@gom.nl.

4.2 Recruitment

Vanuit de afdeling recruitment wordt de plaatsing/matching tussen student en stagelocatie gedaan, waarbij zij ook bekijken of er reguliere vacatures zijn die vervuld kunnen worden door een stagiair.

Verder hebben we ook de volgende mogelijkheden:

Meer in hoofdstuk 6 betreffende het Aannamebeleid.

4.3 Stagebegeleider Gom

Als eerste aanspreekpunt coacht de stagebegeleider de student bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandig functionerende werknemer. Deze onderhoudt ook het contact met de begeleider vanuit school en heeft de volgende kerntaken:

1. De stagebegeleider organiseert het leerproces van de student op de werkvloer. Daarbij horen de volgende werkprocessen:

 • Daar waar mogelijk het selectiegesprek voeren met de student.
 • Een inwerkprogramma maken.
 • De beginsituatie en leerbehoefte van de student vaststellen.
 • In overleg met de student de leeractiviteiten bepalen.
 • Contacten onderhouden met de praktijkbegeleider van school.

2. De stagebegeleider leidt de student op in de praktijk. Dat doet hij door de volgende werkprocessen:

 • De student op de werkvloer opleiden.
 • Het leerproces van de student bewaken en sturen.
 • Begeleidings- of voortgangsgesprekken met de student voeren.
 • De voortgang in het leerproces van de student beoordelen.
 • De BPV-periode evalueren.

4.3.1 Competenties stagebegeleider

4.3.2 Opleiding stagebegeleider

Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen is het van uiterst belang dat de stagebegeleiders de juiste tools aangereikt krijgen. Hier hoort ook training bij. Deze is beschikbaar via het SBB. Voorwaarde is dat iedere stagebegeleider de training bij het SBB volgt. Deze workshop is fysiek of online te volgen en kosteloos. Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Een succesvolle start
 2. Motiveren
 3. Instructie geven
 4. Feedback geven
 5. Begeleidingsgesprekken voeren
 6. Ontwikkelingsgericht beoordelen

4.4 Buddy

De buddy is vooral van toepassing op niveau 1 bij het entreeonderwijs en wordt ingevuld door een schoonmaakmedeweker. De buddy neemt de stagiair mee de werkvloer op en werkt deze in, zodat de stagiair uiteindelijk zelfstandig aan de slag gaan met eigen taken. Tijdens de gehele stageperiode blijft de buddy eerste aanspreekpunt voor de stagiair bij inhoudelijke vragen over het werk.

4.5 HR SSC

De HR SSC maakt na ontvangst van de stage- en/of arbeidsovereenkomst en bijbehorende documenten de stagiair aan in het personeelssysteem en geeft de loonnummers aan de GA door.

*Kostenplaats: om de uren te boeken van de stagiair *ID-nummer: om stagiair te plaatsten in de organisatiestructuur

4.6 Onderwijsinstelling

De docent is eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de stagiair. Zij zien er op toe dat de stagiair de gemaakte afspraken nakomt. Indien dit niet het geval is of er doen zich andere problemen voor komt er een gesprek tussen stagiair, stagebegeleider en docent.

4.7 Gastdocent Gom

Vanuit Gom zijn er gastdocenten voor de leerlijnen op niveau 3 en 4. Zij verzorgen lessen op verschillende thema’s vanuit het kwalificatiedossier. Tijdens de les is er altijd een docent aanwezig. Voor uurtarieven zie bijlage 8.