SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Verantwoorde economische groei en een inclusieve werkomgeving behoren tot het DNA van Facilicom Group. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen van 95 nationaliteiten bij ons werken. Daarnaast ondernemen we specifieke activiteiten op het terrein van social return, integriteit en duurzame samenwerking.


Nieuwe ontwikkelingen binnen social return

Social return staat al lange tijd hoog op de agenda bij Facilicom Group. We nemen structureel initiatieven om de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Facilicom Group biedt daarvoor stages, werkervaringsplekken en banen. Bovendien let de inkoopafdeling in de samenwerking met leveranciers op social return.

Buitengewoon

In 2018 lanceerde Facilicom Group de sociale onderneming Buitengewoon, die tot doel heeft om mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet vinden toch naar een werkplek te begeleiden. Onze inzet wordt gewaardeerd. Zo hebben we bij de European Cleaning & Hygiëne Awards 2019 een award gewonnen voor ons commitment to diversity. De prijs is een erkenning voor onze missie om iedereen kansen te geven, ongeacht afkomst, achtergrond of handicap.

Vorig jaar kregen 89 mensen via Buitengewoon een proefplaatsing, werkervaringsplek en/of baan binnen Facilicom Group. In de regio Utrecht werken we samen met onder meer buurtteams van Incluzio, de gemeente Utrecht en andere sociale ondernemers in de stad. Inmiddels draaien we projecten in steeds meer regio's, waarbij we ook kijken naar mogelijkheden om kandidaten op locaties van de divisies aan de slag te helpen. Zo zijn het hoofdkantoor van Facilicom Group in Schiedam en het nabijgelegen pand van SBM Offshore ingericht als een leer-werklocatie van waaruit mensen doorstromen naar banen in de regio. Buitengewoon kijkt inmiddels ook over de landsgrenzen. Facilicom Group België startte in 2019 met een project om vluchtelingen binnen de dienstverlening van Prorest en Gom op te leiden. De ervaringen zijn zo goed dat het project zeker een vervolg krijgt.

Leerwerkakkoorden

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties maken steeds vaker via leerwerkakkoorden afspraken om (lokale en regionale) werkgelegenheid en arbeidsparticipatie te versterken. Facilicom Group ondertekende in 2019 het Rotterdamse Leerwerkakkoord. Als een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond pakt Facilicom samen met de gemeente, UWV, onderwijsinstellingen en andere partners de mismatch op de arbeidsmarkt aan. De werkgelegenheid in de regio neemt namelijk de komende jaren verder toe, terwijl er ook Rotterdammers aan de zijlijn staan. De deelnemers aan het Leerwerkakkoord richten zich op drie pijlers: we willen jongeren na school aan een baan helpen, werkzoekenden naar werk begeleiden, en werknemers duurzaam inzetbaar maken. Omdat de uitdagingen per sector verschillen, sluiten de partners ook specifieke Leerwerkakkoorden af, die steeds een looptijd hebben van zes jaar en aandacht schenken aan de kansen voor studenten, werkzoekenden en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Er zijn inmiddels akkoorden over de haven, het MKB, de zorg en de energietransitie. Facilicom Group is een van de negen ondertekenaars van het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. Daarin is onder andere afgesproken dat bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk (toekomstige en oudere) werknemers opleiden via bijvoorbeeld vakscholen en leerroutes. Een andere afspraak is dat werkgevers jaarlijks ontwikkelvouchers ter beschikking stellen aan studenten en oudere werknemers, die daarmee extra mogelijkheden krijgen voor bij- en omscholing. Verder maken de partijen zich sterk voor onder andere het terugdringen van laaggeletterdheid en het vereenvoudigen van mogelijkheden voor combinatiebanen. Het Leerwerkakkoord geeft een nieuwe impuls aan de initiatieven die Facilicom Group, Buitengewoon en Gom al ondernemen om Rotterdammers aan het werk te krijgen en te houden. Door de krachten te bundelen met partners in de regio leveren we een extra bijdrage aan een inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Waardering voor onze mensen

Onze inzet op geluk op de werkvloer betekent onder andere dat we onze medewerkers duidelijk laten merken dat we hen waarderen. Dat doen we via teamoverleggen en het jaarlijkse feest voor jubilarissen. Maar ook op andere manieren. Zo reikt Trigion jaarlijks de Trigion Awards uit aan medewerkers en teams die uitblinken in enthousiasme en vakmanschap. Verder zet Gom elk jaar tijdens de Dag van de Schoonmaker - op 14 juni - het personeel in het zonnetje, en organiseren we onder de noemer Gom Awards een verkiezing voor de beste medewerkers en teams. Daarnaast staat Facilicom Group elk jaar bewust stil bij Complimentendag. Wat ons betreft is 1 maart een goede gelegenheid om eens oprechte waardering naar elkaar uit te spreken: Nederlanders zijn doorgaans niet zo scheutig met complimenten, terwijl de persoonlijke aandacht van een oprecht uitgesproken waardering mensen echt goed doet. Eigenlijk zou elke dag dan ook een complimentendag mogen zijn.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Verschillende bedrijfsonderdelen van Facilicom Group hebben een certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en PSO-Nederland, het landelijk erkende keurmerk voor sociaal ondernemerschap. Zo hebben Facilicom Solutiuons en Gom in 2019 de tweede trede bereikt. De PSO is ook een speerpunt in de Duurzame Inkoopcode. Door leveranciers en ketenpartners te vragen om samen te werken met PSO-gecertificeerde partijen, kunnen we namelijk gezamenlijk een grotere bijdrage leveren aan een oplossing voor het vraagstuk.

Leefbare lonen voor eerlijk werk

Facilicom UK is oprichter van het Living Wage Service Provider Recognition Scheme, waarbij nu meer dan honderd bedrijven zijn aangesloten. Daarnaast zijn we een van de vijfduizend ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk die zijn gecertificeerd als living wage supplier. Vorig jaar kregen we de Beyond the Living Wage Champion Award voor de langlopende inzet op eerlijke lonen en goede werkomstandigheden. De prijs is een erkenning voor het commitment van Facilicom bij de living wage movement in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. We vragen namelijk bij opdrachtgevers nadrukkelijk aandacht voor eerlijk werk en ondersteunen klanten en leveranciers om toe te werken naar leefbare lonen. Verder maakt Facilicom UK zich sterk voor baanzekerheid en een goede balans tussen werk en privé van alle werknemers. Deze inzet sluit naadloos aan op de missie van Facilicom Group om werkgeluk te vergroten voor onze collega's én de medewerkers van opdrachtgevers. Een plezierige werkvloer komt ten goede aan de motivatie van medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening - en een leefbaar loon en eerlijke werkomstandigheden zijn daarvoor belangrijke voorwaarden.


Integriteit op de werkvloer

Voor een mensenbedrijf als Facilicom Group zijn onderwerpen zoals integriteit, gelijke behandeling en omgangsnormen essentieel. Daarom nemen we concrete acties om het gewenste gedrag binnen ons bedrijf te garanderen.

In onze bedrijfscode, die is gebaseerd op de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, staan heldere richtlijnen over de integriteit die we op de werkvloer verwachten. Zorgvuldig en integer zijn hierin de kernwoorden. Een klokkenluidersregeling maakt het medewerkers van Facilicom mogelijk om misstanden te melden zonder dat het risico bestaat dat zij daarvan nadeel ondervinden. Onze regeling is opgesteld in samenwerking met de centrale ondernemingsraad. Voor klachten van klanten, leveranciers en andere externe partijen heeft elke divisie een klachtenprocedure. Medewerkers kunnen klachten en meldingen die zij niet willen bespreken met hun leidinggevende aankaarten bij een interne vertrouwenspersoon. Binnen Facilicom Group vervullen negen medewerkers naast hun reguliere werk de functie van onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daardoor zijn zij een goede afspiegeling van de organisatie en kennen zij ons bedrijf goed. In de recente cao-onderhandelingen voor de schoonmaakbranche is veel aandacht besteed aan de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemer, zoals de omgang met ongewenste situaties op het werk. Als bestuurslid van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) agendeert Albert van der Meulen, directeur van Gom, het thema binnen de gehele schoonmaaksector.

Code verantwoordelijk marktgedrag

Gom en Trigion zijn ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarnaast ondertekent een groeiend aantal opdrachtgevers van Facilicom Group de code. Daarmee spreken de partijen af dat bij uitbesteding van een opdracht niet de prijs maar de kwaliteit leidend is. Het initiatief is bedoeld om een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen en daarmee bij te dragen aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers in de sector. Geert van der Laar, CEO van Facilicom Group, heeft als bestuurslid een actieve rol in de doorontwikkeling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.


Samenwerken aan een duurzame toekomst

Facilicom Group wil voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde zijn, nu en in de toekomst. Customer excellence is niet voor niets een van onze strategische pijlers. De afgelopen jaren zetten we nieuwe stappen om onze klantgerichtheid te optimaliseren. Met reguliere onderzoeken, die tot uitdrukking komen in de Net Promotor Score en de retentiegraad, monitoren we de tevredenheid en loyaliteit van onze klanten. Daarmee zorgen we voor langdurige samenwerkingsverbanden waarmee we maatschappelijk het verschil kunnen maken.

Inclusiviteit en gelijkwaardigheid bij Facilicom Group

Met de verwijzingen naar inclusieve economische groei en waardig werk voor iedereen heeft Sustainable Development Goal 8 directe raakvlakken met het thema van Sustainable Development Goal 5, die inzoomt op gendergelijkheid. Ook voor Facilicom Group is inclusiviteit onlosmakelijk verbonden met een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In veel sectoren waarin Facilicom actief is, zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Zo is bij Facilicom België twee van de drie nieuwe werknemers vrouw. In het aannamebeleid letten we ook goed op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, op verschillende niveaus van de organisatie.

Facilicom UK rapporteert jaarlijks over verschillen in de gemiddelde beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers binnen de divisie. Op de wettelijk verplichte rekensystematiek voor de zogenoemde gender pay gap valt wel wat af te dingen. Bijvoorbeeld omdat de vergelijkingen worden gemaakt tussen het totale aantal medewerkers, ongeacht de functie. Uit het meest recente Gender Pay Gap Report blijkt in ieder geval dat het verschil in salarissen van mannen en vrouwen binnen Facilicom UK steeds verder wordt teruggebracht. Op managementniveau letten we steeds op de mogelijkheden om een vrouw te benoemen. De directie van Facilicom UK bestaat voor een derde uit vrouwen.

Samen tegen eenzaamheid

Zo'n veertig procent van de volwassenen in Nederland voelt zich eenzaam, zo blijkt uit onderzoek. Een goed gesprek kan een enorme positieve impact hebben. Incluzio en De Luisterlijn lanceerden daarom in 2019 tijdens de Week tegen Eenzaamheid een speciaal telefoonnummer. De luisterlijn was er voor iedereen die zin heeft in een praatje. Medewerkers van Facilicom beantwoordden honderden telefoontjes in de callcenters in Amsterdam, Schiedam en Utrecht.

De Luisterlijn van Incluzio is een van de uitkomsten van Club Verder, een netwerk binnen de zorg- en welzijnsorganisatie dat de thema's inventariseert die medewerkers belangrijk vinden. Veel medewerkers voelen zich betrokken bij het thema eenzaamheid en willen een bijdrage leveren aan de aanpak van de problematiek. Naast speciale activiteiten tijdens de Week van de Eenzaamheid geeft Facilicom Group daarom rond de feestdagen extra aandacht aan de thematiek. Zo kunnen alle medewerkers hun kerstpakket doneren aan iemand die zij een hart onder de riem willen steken. In samenwerking met partners zoals De Luisterlijn zet Incluzio het onderwerp eenzaamheid ook in 2020 op de agenda, om uiteindelijk een structurele aanpak te ontwikkelen.