Sustainable Development Goal 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Het belang van een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame wereld, waarvoor Sustainable Development Goal 11 aandacht vraagt, raakt direct aan het thema duurzaamheid dat van oudsher een vaste plaats heeft op de strategische agenda van Facilicom Group. Onze inzet op een inspirerende leefomgeving voor iedereen komt nu eenmaal pas goed uit de verf als de belangen van mens, milieu en maatschappij in samenhang aandacht krijgen. In 2018 zagen we vanuit onze CO2-ambitie volop kansen op het terrein van energiebesparing, slimme technologie, de circulaire economie en de dialoog.

1. Tempo maken met CO2-ambities

Facilicom Group heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit is twintig jaar eerder dan is afgesproken in het Parijse klimaatakkoord. We nemen dan ook volop stappen om de milieuprestaties van onze eigen activiteiten te verbeteren. Daarnaast kunnen we onze opdrachtgevers ondersteunen om hun klimaatdoelstellingen te behalen, onder andere als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie.


Om onze ambitieuze doelstelling te bereiken, gaan we uit van de trias energetica. Dat wil zeggen dat we allereerst zo veel mogelijk energie besparen. Daarna kiezen we voor duurzaam opgewekte energie. Pas in laatste instantie gebruiken we energie uit fossiele brandstoffen.


We zijn van plan om 100% duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte in te kopen en daarnaast zelf grootschalig schone energie op te wekken. Hiervoor voorzien we windturbines, zonneparken, warmtecentrales, warmte-koude-opslag en batterij-opslag. In 2018 hebben we al met succes een subsidieaanvraag ingediend om zonnepanelen te plaatsen op het pand aan de Geyssendorfferweg in Rotterdam waar Facilicom Solutions is gevestigd. Hiermee gaan we jaarlijks 95.000 kWh opwekken.


Om het energieverbruik te reduceren, nemen we verschillende maatregelen binnen onze gebouwen en ons wagenpark. We testen onder andere het gebruik van ionisatie om het binnenklimaat in onze kantoren te zuiveren. En inmiddels heeft 99% van het wagenpark van Facilicom Group, dat bestaat uit 1.718 voertuigen, een energielabel A of B. Elektrisch vervoer is in opmars. Zo rijden medewerkers van Gom Specialistische Reiniging in Amsterdam sinds vorig jaar met een elektrische bestelwagen. Trigion introduceerde een elektrische dienstauto op de High Tech Campus Eindhoven, waar we actief zijn om een veilige werkomgeving te creëren. Bovendien hebben we de mogelijkheden voor medewerkers om gebruik te maken van elektrisch vervoer flink verruimd.


Facilicom Solutions ontwikkelt een CO2-prestatieladder om de voortgang van alle initiatieven te monitoren en ondersteunen. Facilicom UK is al klimaatneutraal en deelt deze ervaringen als koploper met de andere divisies.

2. Slim inzetten op slimme technologie

Via verschillende pilots en experimenten verkent Facilicom Group de kansen om onze eigen bedrijfsvoering en onze dienstverlening aan klanten met slimme technologie te optimaliseren. Op die manier zorgen we dat projecten, gebouwen en openbare ruimten veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden.

Virtual reality

Virtual reality technologie kan werkprocessen efficiënter maken, en daarmee het energieverbruik minimaliseren. We zoeken daarom actief naar slimme toepassingen. Gom introduceerde vorig jaar bijvoorbeeld virtual reality tours om (potentiële) schoonmakers voor te bereiden op hun werk in een hotel, ziekenhuis of museum. Bij Facilicom Solutions vonden pilots plaats met Augmented Reality, waarmee monteurs dankzij hulp op afstand sneller en beter kunnen werken.

Sensoring en robotisering

Met sensortechnologie in gebouwen kunnen we nieuwe informatie krijgen om bijvoorbeeld diensten (energie)efficiënter uit te voeren. Het meetsysteem voor schoonmaak(beleving) Optim-eyes, dat Gom vorig jaar lanceerde, is hiervan een goed voorbeeld. Pilots met datagedreven schoonmaak in onder meer Rotterdam en op ons hoofdkantoor in Schiedam leveren naar verwachting binnenkort nieuwe inzichten over diensten die de schoonmaak efficiënter maken en de schoonbeleving optimaliseren.


Tegelijkertijd testen we in onze eigen kantoren én bij opdrachtgevers systemen om het energieverbruik te monitoren, voorspellen en verminderen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om datastromen beter te benutten. Zo loopt er een pilot om te zien of data van bewegingsmelders en verlichting nuttige inzichten opleveren voor efficiencywinst voor bijvoorbeeld de veiligheid en schoonmaak. Op die manier werken we toe naar smart buildings die goed zijn voorbereid op de energietransitie en tijdig inspelen op de beweging naar een klimaatneutrale en slimme gebouwde omgeving. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat elk kantoor groter dan 100 m2 voor 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting voldoet ongeveer de helft van de kantoren op dit moment niet aan deze eis en zijn technische oplossingen noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren. De innovatieve, integrale oplossingen van Facilicom Group kunnen hierin een belangrijke rol spelen.


Ook robotisering zien we in dit kader als een kansrijke ontwikkeling. Schoonmaakrobots kunnen het stofzuigen en vloerschrobben van onze medewerkers ondersteunen, en er vinden pilots plaats met robots die ruimten desinfecteren met UVC-straling. Recente pilots met zorgrobots leveren ook positieve resultaten op. Bovendien bieden nano-coatings op keukenapparatuur mogelijkheden om in de toekomst de hygiëne in de horeca en zorg te verbeteren. Op onze locatie in Rotterdam is robot Bernadette trouwens al volop aan de slag als receptiemedewerker.


Slim is ook de inzet van nieuwe schoonmaakmachines, waarmee Gom vorig jaar 13,1 miljoen liter water bespaarde. De innovatieve machine vermindert ook nog eens het verbruik van chemische schoonmaakmiddelen.


We verwachten in de toekomst meer van dit soort slimme combinaties te maken. De mens is daarbij minstens zo belangrijk als de machine. Zo kan schoonmaakpersoneel een belangrijke rol spelen bij de toepassing van energiebesparende maatregelen in gebouwen, zoals het uitzetten van apparaten, verwarming en lichten. Daarnaast zijn we in gesprek met partners en stakeholders om al eerder dan in 2023 te voldoen aan de verplichting om aan energielabel C te voldoen.

3. De circulaire economie verder brengen

Facilicom Group is zich bewust van de kansen en uitdagingen van een circulaire bedrijfsvoering. We zien dat er een economie in opmars is waarin grondstoffen volledig worden hergebruikt en afval (dus) niet langer bestaat. Dat stimuleert ons als onderneming om circulaire principes toe te passen in onze eigen manier van werken. Daarnaast stimuleren we onze leveranciers en partners om circulair te werken en ondersteunen we onze opdrachtgevers om circulariteit in hun organisaties handen en voeten te geven.

The Green House

In 2018 opende in Utrecht het circulaire horecapaviljoen The Green House, een initiatief van Strukton, Ballast Nedam en Albron. The Green House biedt ruimte aan een restaurant met een eigen urban farm, en een vergadercentrum. Circulaire principes zijn in alle fasen toegepast: van het ontwerp van het gebouw tot het samenstellen van het menu. Bovendien werken de partijen met circulaire businessmodellen, die ervoor zorgen dat er voor vijftien jaar een sluitende businesscase is. In The Green House worden innovaties toegepast waarover we vervolgens actief kennis delen, zodat succesvolle concepten ook op andere plekken kunnen worden gebruikt en het denken over de circulaire economie zich verder verspreidt.

Circulaire initiatieven

Binnen verschillende divisies worden initiatieven genomen die onze bedrijfsvoering en dienstverlening meer circulair maken. Als onderdeel van onze inzet om alle gebouwen van de Facilicom Group te verduurzamen, wordt de locatie van Facilicom Solutions aan de Geyssendorfferweg in Rotterdam circulair ingericht. Facilicom Solutions heeft hiervoor in 2018 een ontwikkelpad opgesteld, waarin is benoemd welke stakeholders nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Hierbij besteden we ook aandacht aan de kansen om een circulair facility management concept neer te zetten en de impact van circulaire activiteiten meetbaar te maken.

Ook binnen de divisies groeit de aandacht voor circulariteit. Zo gebruiken de materiaalwagens van Gom sinds 2018 alleen nog maar second life plastics en wordt het aandeel cradle to cradle toiletpapier op de locaties van opdrachtgevers verhoogd naar 10%. Tegelijkertijd groeit de toepassing van circulaire schoonmaakmiddelen al flink.

Circulair inkopen

Circulariteit is ook een thema in de Duurzame Inkoopcode van Facilicom Group. In de code, die is gebaseerd op de principes van Global Compact van de Verenigde Naties, staan de afspraken die we graag met leveranciers maken. De afspraken helpen Facilicom Group ook om zijn circulaire inkoop te versterken - en daarmee circulaire werkwijzen bij onze leveranciers te stimuleren.

4. Vernieuwen door delen

Technologische innovaties en circulaire businessmodellen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden van de toekomst. Deze uitdagingen betekenen ook dat organisaties vernieuwend en wendbaar moeten zijn. Facilicom Group wil voorop lopen in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en daarom zoeken we voortdurend naar manieren om de organisatie te verbeteren. Onze expertise en ervaringen delen we actief met elkaar en met externe partijen, zodat we samen nog meer het verschil kunnen maken.

Proeftuinen

Binnen alle divisies van Facilicom Group staat innovatie op de agenda. De eigen organisatie fungeert daarbij regelmatig als proeftuin. We ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor onze eigen bedrijfsvoering, die kennis opleveren waarmee we onze dienstverlening aan opdrachtgevers verbeteren. Zo hebben we stappen gemaakt om ons afvalmanagement te verbeteren, omdat we toewerken naar zero waste. De praktijkervaringen hiermee hebben vorig jaar al geleid tot een nieuwe propositie, de afvalscan van Gom.

Kennisdeling

Onze expertise en ervaringen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en CO2-reductie delen we met onze medewerkers, opdrachtgevers en andere stakeholders. Recent vond de eerste hackathon van Facilicom Group plaats: 60 collega's gingen met elkaar om tafel om tot innovatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld op het vlak van smart buildings. De beste ideeën werken we vervolgens uit. Duurzame vernieuwing is er nu eenmaal niet van de ene op de andere dag, maar zetten we structureel op onze to-dolijst.