Sustainable Development Goal 3

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen, die ook tot uiting komt in onze pay-off Happy People Make Happy People, betekent dat Facilicom Group grote waarde hecht aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers gedurende hun hele loopbaan. Vorig jaar investeerden we op verschillende manieren in initiatieven om collega's gezond, veilig en prettig te laten werken. Daarnaast zetten we stappen om duurzame inzetbaarheid te versterken.

1. Werken aan een gezonde werkvloer voor iedereen

Bij Facilicom Group werken professionals die dagelijks in veel verschillende omgevingen schoonmaken, maaltijden serveren in restaurants, toezicht houden op de veiligheid in en rond gebouwen, of zorg en ondersteuning verlenen aan cliënten en patiënten. Het zijn allemaal werkzaamheden die onze medewerkers met veel inzet en betrokkenheid doen, maar die soms ook zwaar zijn. Daarom is een vitale werkvloer een continu aandachtspunt voor Facilicom Group.

Preventie

In 2018 steeg het ziekteverzuim van Facilicom Group ten opzichte van het jaar ervoor: van 5,8 naar 6,5%. Onze doelstelling is om het ziekteverzuim te beperken tot maximaal 5%. We streven er namelijk naar om tot de gezondste bedrijven in onze sector te behoren, waarmee we laten zien dat we de zorg voor onze medewerkers en hun gezinnen uiterst serieus nemen. We zoeken daarom naar maatregelen die positieve impact maken op de balans tussen werk en privé, een gezonde levensstijl, motivatie en vakmanschap. Alle divisies hebben preventieplannen gemaakt die zicht geven op concrete aandachtspunten en acties om onze medewerkers te stimuleren en ondersteunen om de gezondheid en het welzijn - van henzelf en hun gezinnen - te verbeteren.


Oprechte, persoonlijke aandacht voor medewerkers zien we als de basis van goede preventie. Onze focus op werkgeluk staat niet voor niets centraal in alles wat we doen - en dus ook in ons verzuimbeleid. Naast de maatregelen en acties die we nemen als onderdeel van ons verzuimbeleid, gaat het hierbij ook om een cultuurverandering. Vanuit de pay-off Happy People Make Happy People geven we op verschillende niveaus in de organisatie prioriteit aan activiteiten die bijdragen aan werkgeluk. We luisteren naar onze medewerkers, zijn op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt, en geven ruimte aan autonomie en ontwikkeling. Op die manier kunnen we ook de juiste preventieve maatregelen nemen op het vlak van gezondheid en vitaliteit.

HelloFysio

Trainingen en hulpprogramma's

Een van onze populaire maatregelen voor een gezonde werkvloer is HelloFysio, online fysiotherapie die medewerkers thuis of op het werk kunnen volgen. Bijvoorbeeld via een webcam of telefoon. Medewerkers voeren een gesprek met een gediplomeerde fysiotherapeut en ontvangen vervolgens een persoonlijk behandelplan. Alle medewerkers kunnen bovendien via online video's zelf met oefeningen aan de slag om klachten te voorkomen.


Via diverse trainingen helpt Facilicom Group medewerkers om gezonder te leven. Zo bieden we trainingen om te stoppen met roken, en online coaching via Actify, een initiatief van Zilveren Kruis om medewerkers een gezond gewicht te bereiken. Facilicom België organiseerde vorig jaar diverse trainingen op het vlak van ergonomie, en vroeg via een campagne in de catering en schoonmaak aandacht voor de voordelen van griepvaccinatie.

Facilicom Group zette preventie vorig jaar tijdens het griepseizoen extra op de kaart. Via een themapagina op het online platform 'Hoe lekker werk jij?' deelden we tips om gezond en fit de winter door te komen. Leidinggevenden besteedden in teamgesprekken aandacht aan preventie. Daarnaast konden medewerkers gratis een griepprik halen.


Binnen Facilicom UK wordt gebruik gemaakt van het Employee Assistance Programme (EAP). Medewerkers en hun familieleden kunnen hier terecht voor gratis ondersteuning bij een goede balans tussen werk en privé. EAP helpt medewerkers bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen die een negatief effect kunnen hebben op hun werk, gezondheid en/of welzijn. Bij Facilicom Solutions zijn leidinggevenden bovendien getraind om zieke medewerkers te ondersteunen bij hun re-integratie.


Steptember

Een maand lang elke dag minimaal tienduizend stappen lopen. Dat is het idee achter Steptember, een wereldwijd initiatief om mensen enthousiast te maken over een gezonde levensstijl. De gemiddelde werknemer zet namelijk maar drieduizend stappen per dag. Door samen mee te doen aan Steptember, ontstaat meer inzicht in manieren om dagelijks gezond te bewegen. Bovendien steunt Stichting Steptember de strijd tegen cerebrale parese (CP), een ongeneeslijke houdings- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van de hersenen.

Met meer dan honderd teams deed Facilicom Group vorig jaar voor het eerst mee aan Steptember. In totaal zetten bijna vierhonderd medewerkers - aangemoedigd door bootcamps, lunchwandelparcours en een traploopactie - in september maar liefst 113.107.629 stappen. Daarmee eindigde Facilicom Group in de landelijke top drie van Steptember. We haalden bovendien meer dan tienduizend euro op voor het goede doel.

Veiligheid

Bij een gezonde werkplek hoort ook aandacht voor veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Alle divisies van Facilicom zijn daarom VCA-gecertificeerd. Bovendien organiseren divisies regelmatig trainingen over agressiepreventie. Dit alles zorgt ervoor dat we op de werkvloer bewust omgaan met veiligheid en risico's, als het gaat om onze eigen medewerkers én om anderen die er aanwezig zijn.


Om de veiligheid op de werkvloer te meten, maakt Facilicom Group gebruik van de Injury Frequency Index. Gom, Trigion en Facilicom Solutions meten jaarlijks de zogenoemde IF-factor, en vergelijken deze waar mogelijk met de cijfers binnen de branche.

Bij Facilicom Solutions is veiligheid een specialisme van de afdeling die zich bezighoudt kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM). De teamleden voeren onder andere werkplekbezoeken uit om het veiligheidsbewustzijn van operationele medewerkers verder te stimuleren. Deze aanpak vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij het thema veiligheid en geeft de organisatie extra inzichten over veiligheidsrisico's op de werkvloer. In 2018 heeft Facilicom Solutions het veiligheidsbeleid vernieuwd en extra aandacht besteed aan de risico's van alleen werken, de mogelijkheden om gewenst gedrag te versterken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor nieuwe medewerkers is een e-learning ontwikkeld over veiligheidskwesties. Pilots waarmee we medewerkers trainen om sneller risico's te herkennen en collega's hierover aan te spreken, worden dit jaar voortgezet en uitgebouwd.

2. Duurzame inzetbaarheid

Facilicom Group vindt het belangrijk dat medewerkers fit, gezond en gemotiveerd werken en een gezonde positie op de arbeidsmarkt houden. Daarom bieden we allerlei mogelijkheden voor training, opleiding en bijscholing. Want wie zich blijft ontwikkelen, weet en kan meer. Dat draagt bij aan het werkgeluk, op de korte én de lange termijn.

Platforms en programma's

Duurzame inzetbaarheid is een terugkerend punt op de agenda van de HR-commissie, waarin de HR-directeuren van onze divisies zijn vertegenwoordigd. Het thema krijgt dan ook structureel aandacht en wordt via verschillende actielijnen uitgewerkt. Zo geeft het platform ‘Hoe lekker werk jij? ’ tips over gezond, fit, gemotiveerd en betrokken werken en de balans tussen werk en privé. Bovendien hebben al vijftig zogenoemde ambassadeurs voor werkgeluk een trainingsprogramma gevolgd, zodat zij het thema binnen alle niveaus van de organisatie kunnen borgen.

GoodHabitz

Daarnaast stimuleren diverse (online) opleidingsprogramma's medewerkers om te blijven leren. Bij Gom kunnen medewerkers bijvoorbeeld een vakopleiding voor gespecialiseerde schoonmaak en Nederlandse taaltrainingen volgen.

Via GoodHabitz bieden we medewerkers van alle divisies van Facilicom Group gratis online trainingen aan. De meer dan honderd modules zijn bedoeld om medewerkers praktisch toepasbare inzichten te geven, die bijdragen aan betere prestaties en meer werkgeluk. In 2018 volgden bijna tweeduizend medewerkers een training. Vooral de modules over adviserend verkopen, bedrijfshulpverlening (BHV) en Excel waren populair.

Mobility Center

Via het Mobility Center helpt Facilicom Group medewerkers om een nieuwe functie te vinden, binnen of buiten het bedrijf. Consultants gaan met medewerkers in gesprek over hun talenten, vaardigheden en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast organiseert het Mobility Center sollicitatietrainingen, workshops over loopbaanontwikkeling en trainingen voor leidinggevenden die medewerkers ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid.

Facilicom Foundation

De Facilicom Foundation steunt initiatieven die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor iedereen. Onze ondersteuning bestaat uit het delen van expertise, het inzetten van vrijwilligers en/of het toekennen van budget.


De Facilicom Foundation heeft de ANBI-status en neemt aanvragen in behandeling van medewerkers van Facilicom, maar ook van externe stichtingen en goede doelen. Jaarlijks stelt Facilicom Group hiervoor 400.000 euro ter beschikking. Het bestuur, waarin leden van binnen en buiten Facilicom zitting hebben, en een netwerk van 23 ambassadeurs uit de verschillende divisies zetten zich in om de foundation verder uit te bouwen.


In 2018 zijn zeventien projecten financieel ondersteund die zijn aangedragen door medewerkers. Met deze bijdragen zijn onder andere speciale schommels aangeschaft voor kinderen met een meervoudige handicap. Daarnaast hebben we een tuinfeest georganiseerd voor mensen met een lichamelijke handicap, en lesmateriaal ontwikkeld voor de taalcoaching van statushouders. Met tien stichtingen is een (langdurige) partnership aangegaan. Deze stichtingen ontvangen financiële steun en daarnaast doen medewerkers van Facilicom er vrijwilligerswerk.


In juni 2018 heeft de eerste editie van de Facilicom Uitdaging plaatsgevonden. In totaal 346 medewerkers van Facilicom zijn een dagdeel vrijgemaakt om vrijwilligerswerk te doen bij een goed doel. De ervaringen bij de stichtingen én de medewerkers zijn zo positief dat inmiddels is besloten om de Facilicom Uitdaging een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.

Jong Facilicom

Binnen het interne netwerk Jong Facilicom krijgen medewerkers tot en met 35 jaar de kans om nieuwe contacten, ideeën, kennis en vaardigheden op te doen. Daarmee levert Jong Facilicom een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. Daarnaast is het netwerk een belangrijk instrument om jonge en ambitieuze professionals binnen Facilicom Group en de divisies te boeien en binden.

Inspiratie, verbinding en ontwikkeling staan centraal in alle activiteiten die Jong Facilicom organiseert. Zo komen tijdens trainingen, congressen en seminars thema's aan bod zoals zichtbaarheid, netwerken en invloed. Jong Facilicom is bovendien een adviesorgaan voor het (top)management en treedt op als de belangenbehartiger van een nieuwe generatie professionals en managers.

In oktober 2018 trad een nieuw bestuur aan. Ara Hovsepjan (Gom), Linda Zandink (Trigion), Nesrin Ozcan (Albron), Rogier Kelderman en Judith Scholtes (Facilicom Solutions) gaan zich extra inzetten om de relevantie van Jong Facilicom te verhogen en het aantal actieve leden uit te breiden.

Studenten enthousiasmeren over schoon

In een vergrijzende samenleving begint het binden en boeien van werknemers al op school. Het Zadkine Startcollege, een mbo met drie vestigingen in de regio Rotterdam, werkt sinds enkele jaren samen met Gom om studenten voor te bereiden op een succesvolle stage of baan bij het schoonmaakbedrijf. Een speciaal programma geeft studenten nieuwe inzichten in de balans tussen werken, leren en leven. Tegelijkertijd maken het college en schoonmaakbedrijf zich sterk om studenten te enthousiasmeren voor een leer- of werkplek bij Gom.

Leerlingen zijn ook actief betrokken bij een nieuw initiatief van Gom om zwerfvuil op scholen tegen te gaan. Op de hoofdlocatie van Zadkine aan het Benthemplein in Rotterdam vindt een experiment plaats om de 16.000 studenten te verleiden de kantine netjes te houden. Hiervoor worden onder meer interactieve afvalbakken en principes uit de positieve psychologie ingezet. Daarnaast werken Gom en Zadkine samen aan de uitvoering van een actieprogramma om studenten en leerlingen bewust te maken van hun aandeel in vervuiling.

Jubilarissen

In lijn met onze visie op duurzame inzetbaarheid en onze inzet op het werkgeluk van medewerkers maakt Facilicom Group ieder jaar een feestje van werkjubilea. Op 11 oktober 2018 werden in het Beatrix Theater in Utrecht 597 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Incluzio maakt van elke buurt een betere buurt

Incluzio levert hulp en dienstverlening bij leven, werken en wonen - en levert op die manier een bijdrage aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. In 2018 ondersteunden de ruim 2.600 medewerkers in totaal 34.000 mensen persoonlijk. Daarnaast zorgden we ervoor dat 54.000 mensen op afstand de hulp kregen die ze nodig hebben. Dat doen we onder meer met personenalarmering en medicatiecontrole.

Incluzio werkt nadrukkelijk op het niveau de wijk. Bijvoorbeeld via buurthuizen, sportclubs, scholen, gezondheidscentra en huisartspraktijken. In 2018 waren we in 75 gemeenten actief, waaronder grote steden zoals Utrecht. Klanten waardeerden onze wijkteams in Utrecht met maar liefst een 7,9.