Monitoring vitale waarden

Slimme technieken maken steeds meer mogelijk in de zorg. Bijvoorbeeld handelingen waarvoor iemand voorheen altijd naar het ziekenhuis of de huisarts moest, maar nu in de huiselijke kring kunnen worden uitgevoerd, zoals het monitoren van vitale functies. Zo’n relatief eenvoudige meting van bloeddruk, suiker of zuurstof legt een onevenredig groot beslag op de tijd van het verzorgend personeel. Voor de patiënt zelf, is de gang naar het ziekenhuis of huisarts ook een hinderlijke onderbreking van het dagritme.

DOELGROEP

 • Mensen met COPD, hartfalen, diabetisch of hoge bloedruk

TOEGEVOEGDE WAARDE CLIËNT

 • Minder vaak een specialist bezoeken
 • Meer privacy, door ontbreken fysieke controle op welbevinden
 • Het geruste gevoel dat er altijd iemand op afstand meekijkt
 • Meer zelfmanagement
 • Verbeteren van therapietrouw

TOEGEVOEGDE WAARDE ORGANISATIE

 • Zorg op maat bieden
 • Meer inzicht door frequenter meten
 • Effectievere behandeling, efficiëntere inzet zorgprofessionals
 • Preventief ingrijpen door middel van data- en trendanalyse die escalaties voorkomen
 • Meer inzicht in het ziektebeeld van cliënten en patiënten

FINANCIERING & IMPLEMENTATIES

Zorgverzekeringswet

 • Bij inzet door Thuiszorg kan te toepassing worden gefinancierd via de beleidsregel thuiszorgtechnologie, indien beeldbellen tussen zorg en cliënt is geactiveerd. Per cliënt die door middel van thuiszorgtechnologie zorg ontvangt op basis van een modulair pakket thuis (mpt), kan een instelling per 2020 maximaal 6,5 uur per maand declareren tegen maximaal het afgesproken tarief van de prestatie verpleging (H139), persoonlijke verzorging (H138) of begeleiding (H306). Let op! Dit zijn aparte prestatiecodes voor thuiszorgtechnologie. Directe contacttijd die nodig is bij thuiszorgtechnologie kan via de reguliere prestaties gedeclareerd worden.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Er is geen structurele financiering mogelijk vanuit de WMO.

Tarieven

De kosten voor deze dienstverlening zijn afhankelijk van de gebruikte applicatie.

Implementatie

Monitoring vitale waarden wordt vaak vanuit een (zorg)organisatie geïnitieerd. Een eerste implementatie is vaak een project van enkele weken. Naast training van medewerkers moet ook een beheersorganisatie op touw worden gezet. Als een organisatie dit proces reeds heeft doorlopen, kan deze dienstverlening eventueel plug & play worden geïnstalleerd bij de cliënt thuis binnen enkele werkdagen. Voor een geborgde dienstverlening is een begeleide implementatie bij de cliënt meer wenselijk.

VIDEO

REFERENTIES INCLUZIO

Voor deze dienstverlening zijn er nog geen referenties bekend binnen de Incluzio-organisatie

eHealth bibliotheek

voor medewerkers