Ambassadeurs IHK

Nieuwe rol in het wijkteam die voor verbinding in (jeugd)zorg- en onderwijsketen zorgt Sinds oktober 2020 is er een nieuwe rol in het wijkteam bij gekomen. Ieder wijkteam heeft twee Ambassadeurs aangesteld. Dit zijn SKJ-geregistreerde wijkteammedewerkers met een eigen caseload, die deze rol er extra bij krijgen. Met het toevoegen van deze extra taak, ontstaat er per wijkteam efficiëntie in de samenwerking ten behoeve van vroeg signalering en het tijdig (preventieve) hulp in schakelen.

Waarom deze rol?

Omdat we een brede opdracht hebben gericht op zowel (jeugd)preventie als op de uitvoering van de Jeugdwet, hebben we te maken met diverse andere (vroeg)signalerende partijen in de (jeugd)zorg- en onderwijsketen, als de GGD, huisartsen, kinderdagverblijven en scholen. Voor een snelle en efficiënte aanpak van deze problemen is een goede samenwerking tussen huisartsen en de wijkteams cruciaals. De huisartsen hebben naast hun signalerende functie ook een doorverwijzingsfunctie. Er wordt veel samenwerking met ons gezocht, omdat wij als wijkteam zelfstandig begeleiding uitvoeren maar ook de proces- en casusregie van de jeugdhulpverlening vormgeven. Om de samenwerking en procesafstemming ten behoeve van het (tijdig) inschakelen van de juiste hulp te versterken is het van belang deze zoveel mogelijk eenduidig vorm te geven. De ambassadeurs fungeren letterlijk als brug tussen de (vroeg)signalerende partijen in de (jeugd)zorg- en onderwijsketen en het wijkteam. Gezamenlijk met de inwoners bepalen zij welke zorg nodig is. Hierin wordt gebruik gemaakt van een integrale aanpak waarbij alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening in samenhang en zo dicht mogelijk bij inwoners georganiseerd wordt. Het is onze ambitie in het kader van de transformatie jeugdzorg om het ‘voorveld’ zo veel als mogelijk te betrekken, voordat problemen (dreigen te) escaleren, gericht op het versterken van de eigen regie van de inwoners. Hulpverlening en inzet van specialisten is idealiter zo langs al nodig en zo kort als mogelijk, eveneens aansluitend bij het versterken van deze eigen regie.

De ambassadeursrol is een ‘naar buiten toe’ functie, die aanvullend is op die van de relatie- en projectmanager Jeugd, Denise Smit. Voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden en gedrag, voorliggende voorzieningen en hulpverleningsaanbod kan men zich richten tot de ambassadeur, ook het ophalen van signalen en trends vanuit het werkveld behoort tot de taken van de ambassadeur om transformatie en innovatie binnen de keten, waaronder de eigen organisatie, te stimuleren.

Wat doet een Ambassadeur allemaal?

Het is zowel een interne- als een externe rol

Intern de Ambassadeurs werken nieuwe medewerkers binnen Incluzio Hollands Kroon in volgens een eenduidig beleid en ondersteunen hun collega wijkteammedewerkers om inwoners weer onderdeel te laten worden van de buurt waarin zij wonen. Ze adviseren in de hulpverleningscasuïstiek hoe het ‘voorliggend veld’ effectief onderdeel kan zijn van de ondersteuning. Zo staan inwoners snel in de eigen kracht.

Extern de Ambassadeur is het gezicht en aanspreekpunt in de kernen voor de GGD, alle huisartsen, kinderdagverblijven en scholen binnen de gemeente Hollands Kroon, met betrekking tot trends, signalen, beleid en samenwerking, hulpverleningsaanbod etc. Zij wisselen deze informatie uit ten behoeve van het versterken van de zorg- en onderwijsketen en het door ontwikkelen hiervan. Op het basisonderwijs voert de ambassadeur ook het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uit. De ambassadeur werkt preventief, om problemen vroegtijdig te signaleren en tijdig passende hulp in te schakelen. Voor vragen over opvoeden en gedrag als faalangst, autisme, ADHD e.d. kunnen zij benaderd worden. Zij zijn er voor ouder, kind en leerkracht. De activiteiten van het schoolmaatschappelijk werk zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die de scholen zelf kunnen bieden.

Samengevat: De Ambassadeurs...

  • kennen de sociale kaart, gemeente breed en specifiek in de eigen regio op kernniveau;
  • hebben oog voor trends en signalen binnen de (jeugd)zorg- en onderwijsketen, met als doel de onderlinge samenwerking te versterken en bij te dragen aan de transformatie;
  • werken preventief samen met diverse partners binnen de (jeugd)zorg- en onderwijsketen om vroegtijdig te kunnen signalen en zo nodig passende hulp in te schakelen;
  • vervullen een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening;
  • adviseren hun eigen wijkteamcollega’s op casusniveau om ‘voorliggend veld’ aanbod te benutten;
  • denken mee en leveren proactief input met betrekking tot door ontwikkeling en innovatie o.a. op het gebied van trainingen, passend onderwijs, kinderopvang, grijze gebieden, voorliggende voorzieningen etc.

Wie zijn de Ambassadeurs en welke vaste contacten hebben zij?

We hebben in totaal 7 ambassadeurs, waarvan één medewerker enkel ambassadeur is en zich inzet voor twee wijkteams. Hieronder een overzicht van de Ambassadeurs en de aan hen gekoppelde scholen. De Ambassadeurs zijn ook gekoppeld aan de huisartspraktijken, zie 2. ‘Huisartsen en POH’s’. Heb je een vraag met betrekking tot scholen en/of huisartsen, vraag je collega ambassadeur!

Noord

Hippolytushoef - De Kei

Ambassadeur: Nynke

Hippolytushoef - H. Henricus

Ambassadeur: Daisy

Breezand - St. Jan (Breezand) - De Zandhorst

Ambassadeur: Nynke

Slootdorp

- de Meertuin

Ambassadeur: Daisy

Oost

Wieringerwerf

- Don Bosco - De Triangel - De Zilvermeeuw - Het Baken

Ambassadeur: Annewil

Kreileroord - Creilerwoud

Ambassadeur: Annewil

Middenmeer - De Peppel - De Wegwijzer - Titus Brandsma

Ambassadeurs: Jessica én Annewil (schaduw)

Den Oever - ’t Span - De Branding

Ambassadeur: Jessica

West

Anna Paulowna - De Spoorbuurtschool - De Meerpaal - De Sluis

Ambassadeur: Nicole

Wieringerwaard - De Tweewegen

Ambassadeur: Annewil

Kolhorn - Op Avontuur

Ambassadeur: Karin

Zuid

Winkel - De Mient

Ambassadeur: Sefanja

Winkel - S. Antonius

Ambassadeur: Karin

Nieuwe Niedorp - De Snip

Ambassadeur: Karin

’t Veld - De Marin

Ambassadeur: Sefanja