LINK

Coaching, begeleiding, maatjes en projecten met en voor jongeren 12 – 25 jaar

LINK is hét jongerenwerk in onze gemeente! LINK is er voor alle jongeren van 12 t/m 25 jaar (in de breedste zin van behoefte), hun opvoeders en leefomgeving, (keten-)partners en partijen die iets voor jongeren betekenen. Bijzondere aandacht is er voor kwetsbare jongeren, jonge mantelzorgers en jongeren die iets voor andere jongeren of ouderen willen betekenen.

LINK heeft diverse activiteiten en rollen:

Begeleiding en coaching één op één

Samen met jongeren pakt LINK enkelvoudige problemen en/of wensen aan. In een 5 tal coaching gesprekken helpen de jongerenwerkers de jongeren een oplossing voor hun vraag te zoeken.

Openbare orde en veiligheid

LINK bemiddelt om overlastsituaties met jongeren op straat/in de openbare ruimte te voorkomen of zo snel mogelijk te de-escaleren. Er worden afspraken gemaakt tussen betrokkenen met als doel naast elkaar te kunnen leven, zonder dat daarbij overlast wordt ervaren. LINK werkt hierin samen met de politie en de afdeling OOV van de Gemeente Hollands Kroon.

Kamers met kansen/ de LINK Inn

Link biedt jongeren een traject om zelfstandig te leren wonen. De doelgroep hiervoor wordt gevormd door jongeren, waarbij de thuissituatie maakt dat ze vervroegd uitvliegen, maar eigenlijk nog niet zelfstandig genoeg zijn om een eigen huishouding te voeren.

Een klant voor de LINK Inn aanmelden? Dat kan bij Sociaal Makelaars Lenny, Diana en Ellen. Zij zijn de vaste wijkteam medewerkers die gekoppeld zijn aan de inwoners van de LINK Inn. Elk jaar stromen er nieuwe deelnemers in dit project in. De wijkteam begeleiding is gericht op hulpverlenings vraagstukken. De coaches van LINK nemen de coaching van de jongeren op zich en richten zich op alles wat komt kijken bij het voeren van een eigen huishouden.

Projecten

Link helpt jongeren bij het realiseren van hun ideeën. Wanneer jongeren zich met een initiatief melden, wijst Link de weg om dit samen met hen op poten te zetten. LINK organiseert diverse keren per jaar themadagen, ouder informatie avonden, sport- en speldagen.

Match Up

Match-Up is een maatjesproject voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die in bepaalde situaties ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: je zit niet lekker in je vel, je hebt weinig tot geen contact met leeftijdsgenoten, een lastige situatie thuis of op school of je hebt praktische vragen. Een leeftijdsgenoot kan de jongere hierin één op één ondersteunen.

LINK, RCO de Hoofdzaak en Humanitas werken in dit project samen. LINK heeft de regie en beslist n.a.v. een aanmelding of een jongere in aanmerking kan komen voor een maatje, een ervaringsdeskundige of een regulier coachingstraject van LINK.

Procesafspraken

bij overdracht van casussen naar LINK coaching en Match Up:

Zodra een wijkteammedewerker een casus wil overdragen naar LINK, wordt er contact opgenomen met Katy via katy@linkprojecten.nl of 06-45235619 Op basis van de hulpvraag zal Katy inschatten óf de casus bij LINK past en of deze het beste past bij Match Up of LINK jongerencoaching. Bij complexe hulpvragen kan ook worden besloten dat de casus niet kan worden overgedragen naar LINK en bij Incluzio blijft. Ook wordt gekeken of de casus na overdracht aan LINK helemaal losgelaten kan worden aan LINK of dat het wijkteam toch betrokken blijft, omdat er nog meer zaken spelen in het huishouden.

Valt de hulpvraag onder Match Up?

Dan worden de volgende stappen gezet:

  1. De hulpvraag is inmiddels samen besproken door wijkteammedewerker en Katy.
  2. Wijkteammedewerker maakt een afspraak voor een warme overdracht met jongere en Katy. Tijdens deze kennismaking beslist Katy definitief of Match Up geschikt is voor de hulpvraag.
  3. Bij definitieve deelname zal Katy rechtstreeks contact met jongere opnemen en onderbrengen bij een maatje binnen Match Up. Binnen Match Up is Katy aanspreekpunt voor jongere, maar de wijkteammedewerker blijft de regie houden. Match Up zal dienen als een aanvulling op de hulp die er vanuit Incluzio al is.
  4. Vanuit Match Up zal Katy de match en het proces bewaken en in contact blijven met de betrokken wijkteammedewerker. Mocht het nodig zijn kan er opgeschaald worden naar LINK jongeren coaching of de casus weer volledig onderbrengen bij Incluzio.

Valt de hulpvraag onder LINK jongeren coaching?

Dan worden de volgende stappen gezet:

  1. De hulpvraag is inmiddels samen besproken door wijkteammedewerker en Katy. Op basis hiervan worden concrete doelen en een inschatting van de tijd afgestemd.
  2. Katy neemt contact op met een jongerencoach van LINK en koppelt deze aan de betrokken wijkteammedewerker.
  3. Na de overdracht blijft Incluzio regiehouder waarbij de LINK jongerencoach inhoudelijk het aanspreekpunt zal zijn voor de wijkteammedewerker en Katy procesmatig het aanspreekpunt.
  4. Mocht het nodig zijn, zal Katy in overleg met de LINK jongerencoach en wijkteammedewerker afschalen naar Match Up of de casus weer volledig onderbrengen bij Incluzio.

Contact

Contact voor het aanmelden van een jongere voor coaching, Match Up of projecten: Katy Stolk 06-45235619 katy@linkprojecten.nl Meer info via: https://linkprojecten.nl/ Vragen? Stel ze aan je Sociaal Makelaar