Vluchtelingenwerk

Zodra vluchtelingen Nederland binnenkomen, komen ze in contact met VluchtelingenWerk (VW). Zij worden geholpen door medewerkers van VW bij hun asielaanvragen, aanvragen voor gezinsherenigingen, leren van de taal, wegwijs worden in ons land etc. VW wordt door vluchtelingen en asielzoekers gezien als een betrouwbare organisatie met een luisterend oor, waar ze altijd terecht kunnen. Dit zet zich door binnen een gemeente. Elk gezin heeft een vrijwillige contactpersoon, opgeleid door VW. Het logo van VW is bij bijna elke statushouder bekend.

Download hieronder de ‘Handreiking psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie’, met extra tips en links voor o.a. wijkteam medewerkers in de begeleiding van migranten.”

VluchtelingenWerk heeft 4 rollen/taken in Hollands Kroon:

1. Statushouders begeleiden naar zelfredzaamheid

VluchtelingenWerk begeleidt statushouders op weg naar zelfredzaamheid gedurende de eerste 2 jaar na aankomst in de gemeente Hollands Kroon. Concreet betekent dit dat VW de statushouders helpt met álle aanvragen van huurtoeslag, kinderbijslag etc. tot aanmeldingen bij huisarts, inburgering etc. VW leest mee met de post en mails die ontvangen worden en geeft uitleg. Het doel hierbij is dat statushouders, op termijn, leren het zelf over te nemen en zelfredzamer worden. Dat gebeurt op een coachende manier.

2. Participatie en Integratie bevorderen

VW heeft ook de taak het participatie- en integratieproces te bevorderen in de Nederlandse maatschappij en specifiek in Hollands Kroon. Aan de hand van het opmaken van een zelfredzaamheidsmatrix (instrument van de gemeente Amsterdam en GGD) volgt VW de ontwikkelingen. Momenten van opnamen zijn bij de start in Hollands Kroon, na 1 jaar en aan het einde van de begeleidingstijd.

Overdracht van casussen van VW aan Incluzio In een periodiek casusoverleg met de gemeente en Incluzio HK sluit VW de begeleidingstijd na een jaar of 2 af. Van 80 á 90 % van deze casussen kan gezegd worden dat de statushouder dan voldoende zelfredzaam is. Degenen die op bepaalde leefgebieden nog extra ondersteuning nodig hebben, worden besproken in het casusoverleg en draagt VW over aan Incluzio, Schulddienstverlening of anderszins. Bij voorkeur middels een warme overdracht. Er wordt dan ook besloten wie de regie neemt in deze casus en welke informatie er overgedragen wordt. Omdat vrijwilligers van VW achter de voordeur komen, worden er soms problemen of zorgen gesignaleerd. Deze worden besproken in het casusoverleg. Bij dit periodieke casusoverleg zijn vanuit Incluzio 2 vaste wijkteam medewerkers aanwezig. Zij nemen de overgedragen casussen mee naar Team Toegang/Bureaudienst van IHK en stemmen de benodigde begeleiding en ondersteuning af met collega’s. Het gaat om: • Sefanja Kolenberg – wijkteam medewerker Jeugd en Ambassadeur • Diana Spruit – wijkteam medewerker Wmo en Sociaal Makelaar

3. Belangen behartigen

Daarnaast is VW een belangenorganisatie. Dat betekent dat VW opkomt voor de belangen van statushouders. Zowel in algemene zin als in de gezinnen/casussen die VW begeleidt in Hollands Kroon. Zie de medewerker van VW dan ook als een ‘onafhankelijk cliëntondersteuner’. VW vraagt van statushouders altijd toestemming om namens hen overleg te voeren, emails te krijgen, te communiceren met bijv. hulpverleners.

Tip voor samenwerking in gezamenlijke casussen van Incluzio en VW In gezinnen waar een wijkteam, Veilig Thuis of andere hulpverlener achter de voordeur moeten komen, is het belangrijk om VW daarbij mee te nemen. VW kan op een cultuur sensitieve manier uitleggen wie, hoe of wat deze organisatie komt doen, wie de medewerkers zijn, welke functie zij hebben etc. Dat valt onder integratie en uitleg over de Nederlandse maatschappij en onder de vertrouwensfunctie die VW vervult voor de statushouders. Het is voor integrerende gezinnen vaak heel onduidelijk hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Het kan anders voorkomen dat niet begrepen wordt wat die medewerkers van Veilig Thuis of wijkteam medewerkers komen doen. En dat er soms ook een plicht is om mee te werken en waarom dat is en wat de consequenties zijn als men niet meewerkt. In het land waar zij vandaan komen werkt dat toch heel anders… ! Ervaring leert dat sommige statushouders zich overvallen voelen en eigenlijk niet begrijpen wat al die mensen komen doen en welke organisaties zij vertegenwoordigen. Zij raken daardoor in verwarring en dat veroorzaakt onrust en angst. Ook al wordt het uitgelegd met een tolk. VW heeft dan de rol om alles zorgvuldig uit te leggen en te begeleiden gerelateerd aan de eigen cultuur en heeft dan de rol van vertrouwenspersoon van de statushouder die aanwezig mag en kan zijn bij de gesprekken en afspraken.

Tips aan wijkteams Incluzio

Dus oproep aan wijkteams van Incluzio:

Vraag altijd na aan (nieuwe) klanten van wie je vermoedt dat ze relatief nieuw zijn/ statushouder zijn, of ze nog begeleiding krijgen van VluchtelingenWerk! Vraag na wie de betrokken vrijwilliger is.

Zoek contact met deze vrijwilliger om na te vragen en nader te bepalen, welke rol de vrijwilliger heeft. Want vanuit de belangenbehartigers rol, kun je VW dus zien als onafhankelijk cliëntondersteuner. Dus is het belangrijk dat je deze VW medewerker betrekt bij het zorgplan en de communicatie/afstemming hierover.

Houd korte lijnen met de VW medewerker die in jouw casus betrokken is en benut diens expertise en rol.

4. Juridische vragen

Vluchtelingenwerk biedt haar ondersteuning voor een periode van 2 jaar aan, aan alle statushouders, vanaf het moment dat zij in Hollands Kroon zijn aangekomen. Maar: de juridische bijstand kan nog veel langer doorlopen en hier kan ook weer opnieuw gebruik van gemaakt worden. Want juridische vragen blijven terugkomen en blijven lastig. Bijv. alle papieren en aanvragen rondom de verblijfsvergunning. Dus goed om te weten voor onze teams! Schakel hier weer Vluchtelingenwerk voor in.

Contact

Contact opnemen met VluchtelingenWerk Zijn er vragen? Of worden er problemen gesignaleerd bij statushouders die nog geen 2 jaar in Hollands Kroon wonen? Neem contact op met VluchtelingenWerk Hollands Kroon:

HollandsKroon@vluchtelingenwerk.nl of rechtstreeks via de teamleider:

Hanneke van Ouwerkerk hvanouwerkerk@vluchtelingenwerk.nl 06-53865975 (app en telefoon)

Of vraag Sefanja of Diana om met je te sparren over een casus. Zie ook de website van Vluchtelingenwerk NL: www.vluchtelingenwerk.nl