Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning kan voor onze klanten best ingewikkeld zijn. Ook kan een klant een klacht hebben over onze hulpverlening of een bezwaar willen indienen tegen een besluit van ons. Het is onze taak om klanten op tijd en in elke fase van een zorgaanvraag of zorgplan te wijzen op onafhankelijke cliëntondersteuning!

Wat is cliëntondersteuning eigenlijk?

Belangrijk aspect van keuzevrijheid en onafhankelijke toegang tot gemeente zorg, is het goed inregelen en organiseren van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning omvat informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van: maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs (gezinsspecialisten), welzijn, wonen, werk en inkomen ten behoeve van het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning (informeel en beroepsmatig) kent meerdere vormen en kan ook door klanten zelf worden ingezet. Denk daarbij aan het meenemen van naasten en vertegenwoordigers naar gesprekken. Cliëntondersteuning kan individueel,maar ook collectief worden georganiseerd.

Individuele cliënt-ondersteuning

Incluzio heeft ervoor gekozen om de wettelijk verplichte (onafhankelijke) cliëntondersteuning onder andere binnen de eigen wijkteams onder te brengen. In ieder wijkteam zijn wijkteammedewerkers actief op basis van hun professionele autonomie. De cliëntondersteuner dient daarin het belang van de klant. Alle wijkteammedewerkers wijzen hun klanten op de mogelijkheid om een cliëntondersteuner vanaf het keukentafelgesprek te betrekken.

Taken individuele cliëntondersteuning: • Informatie en advies • Hulp bij vraagverheldering • Activering cliënt en netwerk • Bemiddelen en verwijzen • Hulp bij geschillen, klachten, bezwaar en beroep • Hulp bij monitoring en evaluatie dienstverlening

Benodigde kennis en kunde: • Netwerkversterkende methodieken • Sociale kaart kennen • Kennis van wet- en regelgeving zorg • Kennis van bijzondere doelgroepen zoals VG, LG, NAH…

Clientondersteuning in 1e instantie vanuit het wijkteam

We doen de cliëntondersteuning dus in eerste instantie zelf. Indien de klant twijfelt aan de objectiviteit van de wijkteam medewerker, mag de klant het wijkteam daarop wijzen. Het wijkteam gaat met de klant in gesprek en zoekt samen naar een vorm van cliëntondersteuning waar de klant vertrouwen in heeft. Dit kan zijn een professional uit een ander wijkteam, ondersteuning vanuit het netwerk van de klant of ondersteuning door een belangenorganisatie waar de klant lid van is. Maar ook de VOA’s en de ervaringsdeskundigen van RCO De hoofdzaak zullen in beeld komen en zullen actief door wijkteam medewerkers naar voren worden geschoven om klanten te ondersteunen. Andere naasten en instanties die men kan laten aanschuiven bij het keukentafelgesprek zijn bijvoorbeeld:

  • De mantelzorger(s)
  • Ander netwerk – zoals vrienden, familie, buren
  • Huisarts
  • Belangenverenigingen / patiëntenverenigingen

Toch liever onafhankelijke ondersteuning

Het staat inwoners vrij om niet in eerste instantie naar het wijkteam te gaan voor informatie en advies, omdat men het wijkteam misschien niet onafhankelijk genoeg vindt. In dat geval zijn er in Hollands Kroon diverse organisaties die kosteloos kunnen bijstaan. Wijs dus (nieuwe) klanten op deze mogelijkheden! Ook zeker in geval van klachten en bezwaren!

De Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA’s)

zijn vrijwillige adviseurs die cliëntondersteuner en vraagbaak zijn voor alle vragen van inwoners van 18 jaar en ouder in Hollands Kroon. De VOA’s helpen een klant voorbereiden op een keukentafelgesprek met het wijkteam. Maar ze helpen ook bij het verkrijgen van meer informatie over regelingen en voorzieningen. De VOA’s hebben kennis op gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. De klant kan zich aanmelden voor ondersteuning van een VOA via:

Marika de Jager van Wonen Plus Welzijn m.dejager@wonenpluswelzijn.nl en 0224-273140.

Servicepunten Wonen Plus Welzijn

in vier kernen in Hollands Kroon zijn servicepunten, gerund door vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn. De servicepunten bieden informatie, advies en doorverwijzing op gebied van wonen, welzijn en zorg. De servicepunten zijn op alle werkdagen open van 9.00 – 12.00 uur.

MEE & De Wering

via de wijkteams kunnen klanten meer specialistische cliëntondersteuning aanvragen bij organisatie MEE & De Wering. Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag bij de Wet Langdurige Zorg, een sociaal juridisch vraagstuk, beroep en bezwaar, het in kaart brengen van de zorgbehoeften voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke beperking en voor mensen met een chronische ziekte. De wijkteams spreken de ondersteuningsbehoefte met de klant door en stemmen met MEE & De Wering af, hoe er passende ondersteuning ingeregeld kan worden.

Inkopen van deze ondersteuning, gaat via Vivienne Digby – via een inkooporder!

RCO De Hoofdzaak

RCO De Hoofdzaak is dé regionale cliëntenorganisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid in o.a. de Kop van Noord-Holland. Zij werken met ervaringsdeskundigen en bieden ondersteuning op alle leefgebieden. Denk aan ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen etc. U kunt meteen contact opnemen via info-kop@rcodehoofdzaak.org en 072-514 33 80 (Hoofdkantoor) of neem contact op met: Pascale Lemmers, teamcoördinator cliëntondersteuning, Kop Noord-Holland, p.lemmers@rcodehoofdzaak.nl Liever eerst wat meer informatie? Neem eens een kijkje op Cliëntondersteuning - RCO De Hoofdzaak. Hier vindt u alle informatie over hun aanbod.

Het Mantelzorgcentrum

biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan mantelzorgers. Dus ook hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning, het aangaan van het keukentafelgesprek en andere vragen die u heeft als mantelzorger. Het Mantelzorgcentrum is te bereiken via info@mantelzorgcentrum.nl en 0223-747009. Op de website staat meer informatie over de services van het mantelzorgcentrum:

De Familievertrouwenspersoon ggz

biedt een luisterend oor, wijst de weg in de ggz, biedt begeleiding, denkt mee in geval van zorgmijding en bemiddelt in geval van klachten. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische klachten. Aanmelden bij de familievertrouwenspersoon Myrna Seekles kan via 06 51 63 97 37, m.seekles@ggz-nhn.nl

Onafhankelijke klachten-/vertrouwensorganisaties

via AKJ en Quasir. Zij begeleiden klanten bij klachten en bezwaren. Vraag de gegevens op bij team Kwaliteit, Ilse, Rob en Rianne.

Regelhulp.nl - door de bomen het bos zien

De website Regelhulp.nl geeft aan alle inwoners van Nederland eenvoudige informatie om de weg te wijzen naar de juiste (uitvoerings)organisaties die zorg of ondersteuningkunnen bieden. Het is een landelijke website, beheerd en opgezet voor VWS. Het gaat over alle soorten zorg, vanuit alle zorgwetten.

Wijs klanten/inwoners ook op deze informatie, op de Hollands Kroon website: